نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا ، گروه محیط زیست، ایران

2 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا ، گروه محیط زیست

3 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

چکیده

برای بررسی رجحان زیستگاهی گیاه مهاجم سنبل آبی، 8 ایستگاه در تالاب های مختلف در استان‌ گیلان انتخاب گردید. مجموعه ای از متغیرهای محیطی (فیزیکی- شیمیایی و ساختاری در اکوسیستم های مورد بررسی) هم زمان با 32 داده زیستی (16 نمونه حضور و 16 نمونه عدم حضور سنبل آبی) به صورت فصلی در طول یک سال (1396-1395) در هر کدام از ایستگاه ها اندازه گیری شد. نتایج آزمون من- ویتنی نشان داد که اختلاف معنی داری بین حضور و عدم حضور گیاه سنبل آبی با هدایت الکتریکی، سرعت جریان آب، میزان کدورت و بیکربنات (p < 0.01 برای 3 متغیر اول و p < 0.05 برای بیکربنات) وجود داشته است در حالیکه چنین اختلاف معنی داری بین حضور و عدم حضور گیاه با سایر متغیرها مشاهده نشده است ( p > 0.05برای همه عامل ها). بر اساس نتایج تحلیل مولفه اصلی هدایت الکتریکی، کدورت آب و سرعت جریان آب بترتیب تاثیر گذارترین عامل ها در مولفه های اول تا سوم بوده اند (بیش از 82 % از کل تغییرات مربوط به این سه مولفه بوده است) بطوری که این متغیر ها بیشترین تاثیر را در ارتباط با مطلوبیت زیستگاهی سنبل آبی در تالاب ها داشتند. نتایج مدل خطی تعمیم یافته نشان داد که اختلاف معنی داری بین احتمال حضور و عدم حضور سنبل آبی در ایستگاه ها با متغیر های هدایت الکتریکی، سرعت جریان آب، میزان کدورت آب و بیکربنات وجود داشته است (برای بیکربنات p < 0.05 و برای سه عامل دیگر p < 0.01 ) .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modelling habitat preferences of water hyacinth (Eichhornia crassipes) in some wetlands of Guilan province

نویسندگان [English]

  • Rahmat Zarkami 1
  • Moein Ahmadi 2
  • Ali Abedini 3

1 University of Guilan, Faculty of Natural Resources, Department of Environment science, Sowmeh Sara, I.R. of Iran

2 University of Guilan, Faculty of Natural Resources, Department of Environment science, Sowmeh Sara, I.R. of Iran

3 Inland Waters Aquaculture Research Center. Iranian Fisheries Sciences Research Institute. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Anzali, Iran

چکیده [English]

8 sites were selected in different wetlands of Guilan province to survey the habitat preference of invasive water hyacinth (Eichhornia crassipes). At each site, a set of environmental variables (physico-chemical and structural variables in the given ecosystems) was seasonally and simultaneously sampled with 32 biological instances (16 presence samples and 16 absence samples of water hyacinth) during one year study period (2016-2017). The results of Mann-Whitney test showed that there was a significant difference between presence/absence of water hyacinth and electric conductivity, flow velocity, turbidity and bicarbonate (p < 0.01 for the first three variables and p < 0.05 for bicarbonate), while no significant difference was observed between the presence and absence of water hyacinth and other variables (p > 0.05 for all variables). Based on the results of the principal component analysis, electric conductivity, water turbidity and flow velocity were the most influential varaibles in the first to third components (more than 82 % of the total variations were related to these three components) so these variables had the major effect on the habitat suitability of water hyacinth in the wetlands. The results of generalized linear model showed that there was a significant difference between the presence and absence of water hyacinth in the sampling sites and electric conductivity, flow velocity, water turbidity and bicarbonate (p < 0.05 for bicarbonate and p < 0.01 for other 3 variables).

کلیدواژه‌ها [English]

  • habitat preferences
  • generalized linear model
  • presence and absence
  • Principal Component Analysis
  • water hyacinth