دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر باکتری اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس POE26 بر فاکتورهای رشد و محتوی پرولین و اکسین در دو رقم گندم نان تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jpr.2022.2190

رامتین پاکزاد؛ مریم نصر اصفهانی؛ رویا کرمیان؛ جلال سلطانی


ریزازدیادی گیاه Haworthia attenuatae با استفاده از کینتین و بنزیل‌آمینوپورین به همراه نفتالین‌استیک‌اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jpr.2022.2191

نفیسه نجاریان کرمانی؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق


بررسی اثر سه نوع الیسیتور غیرزیستی بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در دو مرحله رشد رویشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jpr.2022.2192

زهره چهابکاری؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


پاسخ انباشت عناصر و بیان ژن انزیم های آنتی اکسیدان گیاه رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.) به اکسید نیکل نانو و توده ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jpr.2022.2193

هیلدا بشارت؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده؛ خدیجه نژاد شاهرخ آبادی


بررسی اثر پاکلوبوترازول وجیبرالین بر عملکرد، محتوی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی فلفل دلمه (Capsicum annuum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jpr.2022.2194

عالیه سرتک زاده؛ مهدی دادمهر؛ ابوالفضل توسلی؛ عیسی پیری


مطالعه تاثیرتنش خشکی القا شده با پلی‌اتیلن گلیکول بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی درگیاه چاودارSereale cereal L.)) تیمار شده با24 اپی‌براسنیواستروئید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22034/jpr.2022.2195

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


پاسخ فیزیولوژیکی، عملکردی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) به تنش خشکی در شرایط تغذیه با کوهای آلی و زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

منصور جمالی دوست؛ امین صالحی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی؛ پروین رستم پور


بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی خوراکی چوچاق Eryngium caucasicum Trauv.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

فاطمه محمودی کردی؛ مصطفی عبادی؛ زهرا گرامی کشل


بررسی جنین‌زایی سوسن چلچراغ Lilium ledebourii(Baker)boiss از طریق کشت تخمدان تحت شرایط درون شیشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

یونس پوربیرامی هیر؛ محسن باقریان شام اسبی؛ اسماعیل چمنی


بررسی اثر قارچ T22 Trichoderma harizianum و باکتری Thiobacillus spp. روی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رشدی گیاه گوجه‌فرنگی، Lycopersicon esculentum تحت تنش زیستی آفت کرم میوه، Helicoverpa armigera

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

نجمه بدخشان؛ سید مظفر منصوری؛ حسین مظفری؛ محسن مهرپرور


پاسخ های بیوشیمیایی و روزنه‌ای به تنش‌های مختلف غیر زیستی در گل رز چینی (Rosa chinensis “Old Blush”)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

مصطفی خوشحال سرمست؛ شهرزاد وضیعی؛ مینا خرمی مقدم؛ عظیم قاسم نژاد


ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی و مکانیسم دفاعی آنتی‌اکسیدان ارقام ذرت (Zea mays L.)به تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

داور ملازم


تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله تحت شرایط محدودیت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی


بررسی نیازهای اکولوژیک گونه Salsola arbusculiformis Drob. در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

لطف ا... پارسایی؛ سید علی حسینی حسینی؛ حمیدرضا میرداودی؛ اکرم احمدی؛ سپیده زوار


بهیود تولید تیمول و کارواکرول در گیاه داروئی آویشن از طریق تاثیر هم‌افزائی اشعه UV-B و هورمون سالیسیلیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

محمد آبیاری


اثرات پرسیدین، آکوا پرسیدین، پرسیدین پلاس و سوپر پرسیدین در کاهش آلودگی از محیط کشت مورد استفاده در کشت بافت شمشاد هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

اکرم احمدی


مدلسازی رابطه پوشش گیاهی با پارامترهای محیطی و عوامل اقلیمی به کمک مدلهای رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در جنگلهای گز شهرستان ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمود بیات؛ سحر حیدری؛ نعیمه رحیمی زاده؛ اکرم بیات؛ فرهاد خاکساریان؛ اصغر سپهوند


بررسی فعالیت آنتی باکتریایی، ضد تکثیری و محتوای فنلی و فلاونوئیدی عصاره آبی گیاه سیرموک (Allium canadense)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

مینو اسدی؛ فرانک هادی؛ سید حسام الدین حجازی؛ فریده آذربانی


بررسی الگوی بیان نسبی ژنTaMYB73 در برخی اقام جو بومی منطقه سیستان تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

لیلا فهمیده؛ ایوب مزارعی؛ پریسا پهلوان


بررسی اثر هم‌زیستی میکوریزی بر محتوای آبی و سیستم آنتی‌اکسیدان گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

سمیه محمدی؛ الهه وطن خواه؛ ستاره امانی فر؛ زهره طغرانگار


نقش سمیت زدای باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک (پلی‌اتیلن) و اثر آن بر شاخص‌های رشد بذر کاهو (Lactuca sativa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

حمیده مظاهری؛ سنبل ناظری


مقایسه تغییرات فیزیولوژیک، روابط آبی و بیان ژن آکواپورین در اثر تنش‌های شوری، خشکی، غرقابی و دمایی در فلفل دلمه‌ای(Capsicum annuum L. var. Ps301)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

زینب معصومی؛ مریم حقیقی؛ سیدامیرحسین جلالی


اثر لجن فاضلاب و کود شیمایی بر جذب عناصر سنگین در گیاه‌ ریحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

طاهره رضایی؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودائی زاده


پاسخ گونه گون زرد به مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش با استفاده از روش رگرسیون غیرپارامتریک مضربی (NPMR) در مراتع غرب استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

مصطفی ترکش؛ نفیسه منصف؛ محمد رضا وهابی؛ سعید پورمنافی؛ محدثه امیری


اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و شوری بر ریز‌ازدیادی جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) در شرایط درون شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

شیوا قیطران پور سهریق؛ سعید اهری زاد؛ بهرام باغبان کهنه روز


اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر رشد و صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آلودگی خاک به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

سجاد دیندارلو اینالو؛ مهدی مدن دوست


تحلیل توزیع رویشگاه‌های بالقوه گیاهان دارویی آویشن و آنغوزه در شهرستان اردکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

مجتبی ادبی اردکانی؛ مریم مروتی؛ پیمان کرمی؛ مجید صادقی نیا


تعدیل اثرات تنش خشکی در گیاهچه‌های چاودار (Secale cereale L.) با محلول‌پاشی هورمون 24-اپی‌براسینولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

سپیده حاتمی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ فاطمه رحمانی؛ لطیفه پوراکبر؛ بطول صمدانی


مقایسه اثر دو نوع ورمی‌کمپوست بر آرسنیک قابل دسترس خاک، رشد و انباشت آرسنیک در گلرنگ (L. Carthamus tinctorius)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

حسن سالاری؛ ریحانه عموآقایی؛ حسین مظفری


اثر اتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید بر تحمل و تجمع نیکل در گیاه همیشه بهار )Calendula tripterocarpa Rupr(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

جواد حیدری؛ ریحانه عموآقایی


تجمع نیکل و تاثیر آن بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهL. Alyssum bracteatum و A. longistylum در شرایط کشت در شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

اکرم گلچین؛ علی اکبر احسانپور؛ مرضیه تقی زاده


کلید شناسایی برخی گلسنگ‌های جنوب‌غرب مشهد با تأکید بر گونه‌های پوست‌رست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

مینا کاردهی مقدم؛ مهرو حاجی منیری؛ حمید اجتهادی


بررسی مقایسه‌ای آناتومی ساقه در برخی از گونه‌های ایرانی سرده Myosotis L(Boraginaceae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

بهاره اکبرنژاد؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ محمود بیدارلرد؛ احسان حسینی؛ مهرشید ریاحی؛ زهره شیرخانی


القاء نوساقه ‏زایی درون شیشه ‏ای در خربزه (Cucumis melo L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

ولی فرضی فرد کامبلاش؛ احمد معینی؛ راحله کریمی آشتیانی؛ محمد صادق ثابت


تأثیرات ناشی از شوری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشمیایی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa L.) بومی حاشیه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

ناصر عباس پور؛ رز اقبالیان؛ لطیفه پوراکبر


کنترل علف هرز کاسنی (Cichorium intybus L.) با اثر دگرآسیبی (آللوپاتی) بقایای گیاه کاملینا (Camelina sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

مرضیه حسنی؛ محمودرضا تدین


بهینهﺳﺎزی القاء، شرایط کشت و آنالیز فیتوشیمیایی رﻳﺸﻪهای ﻣﻮیین در ﮔیاه دارویی استبرق (Calotropis procera)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

اسماعیل داردان؛ مراد جعفری


نقش جیبرلین و اسید آبسیزیک در اثرات سرمادهی مرطوب بر جوانه‌زنی دانه‌های خراش‌دهی شده گیاه مورد (Myrtus commnius L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

آزاده رفیعی؛ ریحانه عموآقایی


تغییرات القا شده با میدان مغناطیسی ایستا بر رشد، رنگدانه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و متابولیت‌های ثانوی گیاه گل‌گاوزبان (Echium amoenum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

حلیمه حسن پور


بررسی ریزازدیادی تعدادی از پایه‌های هسته‌داران (Prunus spp.) تحت تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانولوله‌های کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

حسن ساریخانی خرمی؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد


بررسی نقش سروتونین در بهبود رشد گیاه زعفران تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ مارینو بی. آرنائو؛ سیف اله بهرامی کیا


اثر امواج فراصوت بر استخراج ترکیبات کل فنلی و فلاونوئیدی گل گیاه سرخارگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

سعید خدادوست؛ فرشته بازارنوی؛ فاطمه زراعت پیشه


تاثیرزغال فعال و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی و متابولیت های ثانویه گیاه دارویی گوجی‌بری قرمز (Lycium barbarum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

مطهره امیدی پور؛ فاطمه جمال امیدی


تاثیر محلول‌پاشی نانوسیلیکون بر صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در مرحله گلدهی در زمین ‌شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1402

سکنیه اسمعیلی کناری؛ منیر حسین زاده نمین؛ خدیجه کیارستمی؛ الهیار فلاح


اتنوبوتانی (گیاه مردم نگاری) گیاهان غرب منطقه لوداب در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

فاطمه محسن نژاد؛ هادی امینی مهر


بهبود باززایی نوساقه از کوتیلدون گیاه خیار در شرایط انتقال ژن با اگروباکتریوم تومفاشینس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

حسین وثیقی معراجی؛ اصغر میرزائی اصل؛ محمد رضا عبداللهی


بررسی تنوع ژنتیکی موجود در خزانه محلی ژرم پلاسم نیشکر خوزستان با استفاده از نشانگر RAPD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

احلام نبهانی؛ مهدی سلطانی حویزه؛ مسعود پرویزی آلمانی


بررسی ارتباط میان خصوصیات خاک و پراکنش گونه گیاهی غالب Artemisia sieberi Besser در مراتع منطقه قوشچی ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

مهشید سوری؛ نادیا کمالی؛ سعیده ناطقی؛ ژیلا قربانی؛ علیرضا افتخاری


آنالیز مقایسه‌ای خصوصیات ژنوم گیاهان پست و عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22034/jpr.2024.8310.3312

محمد اسماعیل پور