موضوعات = منابع طبیعی
ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی در گیاه درمنه خراسانی ( . Krasch khorassanica Artemisia ) و تاثیر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 243-256

آسیه بهداد؛ پروانه ابریشم چی؛ محمد جنگجو


بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان جنگل‌های جنوب‌شرقی شهرستان نمین (اسی‌قران، فندوقلو، حسنی و بوبینی) در استان اردبیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 265-275

علی تیمورزاده؛ اردوان قربانی؛ امیرحسین کاویان‌پور


پراکنش مکانی جست گروههای برودار (Q. brantii Lindl.) در توده های جنگلی بهره برداری شدiة مریوان

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 534-543

مهدی پورهاشمی؛ فرزاد منصوری؛ پژمان پرهیزکار؛ پریسا پناهی؛ مجید حسنی


بررسی ویژگیهای ساختاری توده های شاخه زاد بلوط جنگلهای مریوان

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 766-776

مهدی پورهاشمی؛ مهدی زندبصیری؛ پریسا پناهی