موضوعات = کشت بافت
تولید کالوس شکننده ذرت (Zea mays L.) و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب محیط کشت بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

سودابه جعفری؛ داریوش داودی؛ هوشنگ علیزاده؛ پریسا جنوبی


کاربرد زغال فعال و نانولوله‌های کربنی در حذف مواد فنولی از محیط کشت بافت گیاهان انگور و پالونیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمد زارعی؛ مهدی غلیزاده؛ سارا خراسانی نژاد؛ مصطفی خوشحال سرمست


بررسی تاثیر نورهای LED بر القای ریشه موئین و میزان فلاونوئیدها در کالوس گیاه Onosma pachypoda توسطAgrobacterium rhizogenes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

فریبا امینی؛ سیده بتول حسنی؛ فرانسواز برنارد


بررسی تأثیر نانومحرک‌ها بر رشد سلولی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی شیرین بیان‌سا (Galega officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

سمیرا مینایی؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ مریم خضری


بررسی تأثیر کیتوسان بر باززایی و متابولیت های ثانویه دو گونه گل سوسن

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 374-388

مهسا خلفی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر


عوامل مؤثر بر کارایی اگروباکتریوم رایزوژنز در القای ریشه‌های مویین تراریخت و ارزیابی تولید والرنیک اسید در ریشه‌مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-83

ناصر زارع؛ ویدا مدنی؛ اصلان جمالی؛ رسول اصغری زکریا


اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القا و رشد کالوس در چهار رقم انگور با هدف استحصال رسوراترول

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 158-173

منصور غلامی؛ زهرا وصال طلب


بهبود جوانه زنی بذر، اندام زایی و باززایی گیاه داروئی بارهنگ کبیرPlantago major در شرایط درون شیشه ای

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 189-205

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی؛ حسین دانافر


پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی غیرمستقیم تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. persicum،)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 972-983

طاهره نظری؛ کامبیز مشایخی؛ سید جواد موسوی زاده


رشد و تکثیر شاخساره و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درون شیشه‌ای تحت تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 912-922

دیاکو رسولی؛ بهرام ملکی؛ حسین جعفری؛ ندا زند


بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر صفات مورفولوژیکی و ترکیبات آنتی اکسیدانی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 436-450

اسماعیل چمنی؛ سکینه کریمی قلعه تکی؛ مهدی محب الدینی؛ یونس پوربیرامی هیر


تاثیر پیش تیمار دمایی و نور بر القاء جنین و کالوس در کشت بساک خیار

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 542-552

سمانه قنبری؛ مریم گل آبادی


باززایی درون شیشه‌ای مامیران ایرانی (Chelidonium majus L.)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 434-445

آرزو عزیزخواجه؛ ابراهیم دورانی؛ سعید اهری زاد


اثر تأخیردهنده‌های رشد گیاهی بر تولید میکروتیوبر سیب‌زمینی در محیط کشت مایع ایستا

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 16-25

یحیی ارباب؛ متین جامی معینی؛ محمد آرمین


بررسی اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی و باززایی در گیاه دارویی بابونه (Matricariaaurea L.)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 86-94

شیما وطندوست؛ علی رضا زبرجدی


اثر تحریکی سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز در کالوس آویشن دنایی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 147-157

انسیه شاهرودی؛ فرانسواز برنارد؛ داریوش مینایی تهرانی؛ سیده بتول حسنی


بهینه سازی کشت بافت و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 156-166

نرگس پشم فروش؛ محمد احمدآبادی


بررسی تأثیر نوع اکسین، جهت استقرار ریزنمونه و نور بر کالوس‌زایی و تشکیل ریشه مویین گیاه دارویی ‏خربزه تلخ(Momordica charantia)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 95-106

مژده شفائی؛ آرش مختاری؛ مرتضی ابراهیمی


ارزیابی اثر سولفات آهن بر رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی ریزنمونه های گیاه سیر در شرایط کشت درون شیشه ای

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 898-909

پریسا فتحی رضایی؛ ماریا محمدنژاد؛ احمداحمد آقائی


بررسی چند نوع محیط کشت، تیمار ضد عفونی و هورمونی جهت ریز ازدیادی برخی پایه‌های سیب (Mallus domestica Borkh.)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 680-691

نجمه محمد زاده مقدم؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


ریزازدیادی گیاه نرگس (Narcissus tazetta L) تحت تیمارهای هورمونی متفاوت و انتقال به خاک گیاهچه ها

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 379-389

سیده حمیرا سلیمانی؛ فرانسواز برنارد؛ سمیه فاضلی نژاد


بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-9

اکرم احمدی؛ محمدرضا کاوسی؛ حسن سلطانلو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ علی ستاریان


بررسی مقاومت به خشکی چند رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 10-22

موسی ارشد


بررسی تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر روی شاخه‌زایی و ریشه‌زایی گل‌محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 23-30

صالح امیری؛ رضا محمدی؛ محمد رضا طالبی؛ رامین اکبری


بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 125-136

رضا شیرزادیان خرم اباد؛ فرشته تقی پور