موضوعات = کشت بافت
ریزازدیادی گیاه Haworthia attenuatae با استفاده از کینتین و بنزیل‌آمینوپورین به همراه نفتالین‌استیک‌اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

نفیسه نجاریان کرمانی؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق


بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی خوراکی چوچاق Eryngium caucasicum Trauv.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

فاطمه محمودی کردی؛ مصطفی عبادی؛ زهرا گرامی کشل


بررسی جنین‌زایی سوسن چلچراغ Lilium ledebourii(Baker)boiss از طریق کشت تخمدان تحت شرایط درون شیشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

یونس پوربیرامی هیر؛ محسن باقریان شام اسبی؛ اسماعیل چمنی


اثرات پرسیدین، آکوا پرسیدین، پرسیدین پلاس و سوپر پرسیدین در کاهش آلودگی از محیط کشت مورد استفاده در کشت بافت شمشاد هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

اکرم احمدی


اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و شوری بر ریز‌ازدیادی جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) در شرایط درون شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

شیوا قیطران پور سهریق؛ سعید اهری زاد؛ بهرام باغبان کهنه روز


القاء نوساقه ‏زایی درون شیشه ‏ای در خربزه (Cucumis melo L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

ولی فرضی فرد کامبلاش؛ احمد معینی؛ راحله کریمی آشتیانی؛ محمد صادق ثابت


بررسی ریزازدیادی تعدادی از پایه‌های هسته‌داران (Prunus spp.) تحت تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانولوله‌های کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

حسن ساریخانی خرمی؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد


تاثیرزغال فعال و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی و متابولیت های ثانویه گیاه دارویی گوجی‌بری قرمز (Lycium barbarum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

مطهره امیدی پور؛ فاطمه جمال امیدی


بررسی تاثیر نورهای LED بر القای ریشه موئین و میزان فلاونوئیدها در کالوس گیاه Onosma pachypoda توسطAgrobacterium rhizogenes

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 245-261

فریبا امینی؛ سیده بتول حسنی؛ فرانسواز برنارد


بررسی تأثیر نانومحرک‌ها بر رشد سلولی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی شیرین بیان‌سا (Galega officinalis L.)

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 316-331

سمیرا مینایی؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ مریم خضری


کاربرد زغال فعال و نانولوله‌های کربنی در حذف مواد فنولی از محیط کشت بافت گیاهان انگور و پالونیا

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 46-61

محمد زارعی؛ مهدی غلیزاده؛ سارا خراسانی نژاد؛ مصطفی خوشحال سرمست


تولید کالوس شکننده ذرت (Zea mays L.) و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب محیط کشت بهینه

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 576-591

سودابه جعفری؛ داریوش داودی؛ هوشنگ علیزاده؛ پریسا جنوبی


بررسی تأثیر کیتوسان بر باززایی و متابولیت های ثانویه دو گونه گل سوسن

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 374-388

مهسا خلفی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر


عوامل مؤثر بر کارایی اگروباکتریوم رایزوژنز در القای ریشه‌های مویین تراریخت و ارزیابی تولید والرنیک اسید در ریشه‌مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-83

ناصر زارع؛ ویدا مدنی؛ اصلان جمالی؛ رسول اصغری زکریا


اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القا و رشد کالوس در چهار رقم انگور با هدف استحصال رسوراترول

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 158-173

زهرا وصال طلب؛ منصور غلامی


بهبود جوانه زنی بذر، اندام زایی و باززایی گیاه داروئی بارهنگ کبیرPlantago major در شرایط درون شیشه ای

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 189-205

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی؛ حسین دانافر


رشد و تکثیر شاخساره و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درون شیشه‌ای تحت تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 931-943

دیاکو رسولی؛ بهرام ملکی؛ حسین جعفری؛ ندا زند


پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی غیرمستقیم تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. persicum،)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1076-1085

طاهره نظری؛ کامبیز مشایخی؛ سید جواد موسوی زاده


بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر صفات مورفولوژیکی و ترکیبات آنتی اکسیدانی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 331-345

اسماعیل چمنی؛ سکینه کریمی قلعه تکی؛ مهدی محب الدینی؛ یونس پوربیرامی هیر


تاثیر پیش تیمار دمایی و نور بر القاء جنین و کالوس در کشت بساک خیار

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 713-726

سمانه قنبری؛ مریم گل آبادی


باززایی درون شیشه‌ای مامیران ایرانی (Chelidonium majus L.)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 409-417

آرزو عزیزخواجه؛ ابراهیم دورانی؛ سعید اهری زاد


اثر تأخیردهنده‌های رشد گیاهی بر تولید میکروتیوبر سیب‌زمینی در محیط کشت مایع ایستا

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-10

یحیی ارباب؛ متین جامی معینی؛ محمد آرمین


بهینه سازی کشت بافت و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 36-44

نرگس پشم فروش؛ محمد احمدآبادی


اثر تحریکی سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز در کالوس آویشن دنایی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 111-118

انسیه شاهرودی؛ فرانسواز برنارد؛ داریوش مینایی تهرانی؛ سیده بتول حسنی


بررسی تأثیر نوع اکسین، جهت استقرار ریزنمونه و نور بر کالوس‌زایی و تشکیل ریشه مویین گیاه دارویی ‏خربزه تلخ(Momordica charantia)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 119-128

مژده شفائی؛ آرش مختاری؛ مرتضی ابراهیمی