ریخت زایی و اندامزایی
1. بررسی تأثیر نوع بستر و هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA) بر ریشه‌زایی قلمه‌ی انگور به روش کشت وارونه

محمد خیری؛ موسی ارشد

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 529-541

چکیده
  بمنظور بررسی تأثیر نوع بستر کشت و هورمون اکسین بر ریشه‌زایی قلمه‌ی انگور تجاری (رقم بی‌دانه سفید) آزمایشی در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی ملکان انجام شد. نوع بستر کشت بعنوان فاکتور اول دارای چهار سطح (ماسه، خاک اره، خاک زراعی، خاک ترکیبی) و فاکتور دوم شامل غلظت‌های مختلف ...  بیشتر

ریخت زایی و اندامزایی
2. اثر نانوذرات اکسیدآلومینیوم بر اسپورزایی و تکوین گامتوفیت در لوبیا(Phaseolus vulgaris L.)

عبدالکریم چهرگانی راد؛ سمانه معتبر نیا؛ مهسا جعفری انواری

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 446-464

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت مراحل تکوین اندام‌های جنسی و بررسی اثر نانو ذره اکسید آلومینیوم بر مراحل تکوین تخمک، کیسه رویانی، پرچم و دانه‌های گرده در گیاه لوبیا به عنوان یکی از عمده‌ منابع غذایی جهان ، طراحی شد. بذرهای لوبیا در شرایط گلخانه‌ای کشت شده و با غلظت‌های مختلف نانو ذره اکسید آلومینیوم (.۰۰۱/۰، ۰۱/۰ و ۱/۰ گرم بر لیتر) تیمار شدند. ...  بیشتر