کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
تاثیر محلول پاشی آهن بر الگوی بیان ژن های تولید کننده آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی طی مراحل نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

سعید رضائی؛ محمداسماعیل امیری؛ عباس بهاری؛ فرهنگ رضوی؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ حسین بیرامی


شناسایی ژنهای دخیل در تجمع رنگیزههای آنتوسیانین و پروآنتوسیانیدین در بافتهای مختلف 282 رقم برنج با استفاده از نقشهیابی ارتباطی در مقیاس ژنوم

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 369-384

رضا حقی؛ آرش فاضلی؛ اسدالله احمدی خواه؛ وحید شریعتی


مطالعه سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر پارامترهای فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و محتوای اسانس در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L)

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 260-279

پویا آروین


تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 97-110

مرتضی سلیمانی اقدم؛ روح انگیز نادری؛ محمدعلی عسکری سرچشمه؛ مصباح بابالار


اثرات تابش اشعه ماوراء بنفش- ب (UV-B) و عنصر فلزی سنگین کادمیوم بر برخی وپژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کاهو (Lactuca sativa)

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 853-861

ابوالفضل رنجبر


اثر تیمار ساکارز بر روی پایداری کمپلکس آنتوسیانین-کوپیگمانت پیاز قرمز آذرشھر

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 354-363

نوشین صدقیه؛ رشید جامعی


بررسی تاثیر الیسیتورهای نقره و مس بر بیان ژن فلاون سینتاز 1 و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاهچه‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بومی ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 210-223

کبری یوسفی؛ علی ریاحی مدوار؛ امین باقی زاده


بررسی تأثیر ساکارز بر پایداری آنتوسیانین آلبالو و شکل‌گیری فورفورال در دمای بالا

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 168-175


اثر نور و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس‌زایی و تجمع آنتوسیانین در کالوسهای حاصل از ‌جداکشتهای مختلف در رز گالیکا (.Rosa gallica L)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 184-195