کلیدواژه‌ها = اسپرس
بررسی سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در برخی ژنوتیپ های اسپرس زراعی (Onbrychis sativa)

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 984-997

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ زهرا بقایی فر


اثر بوته‌میری بر افزایش رقابت گونه‌های علفزار پارک ملی گلستان

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 293-304

خدیجه بهلکه؛ مهدی عابدی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عاطفه قربانعلی زاده