کلیدواژه‌ها = گلرنگ
بررسی خواص ضدجهش زایی عصاره‌های آبی -الکلی گلبرگ های گلرنگ با استفاده از آزمون ایمز

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 293-307

علی خیری؛ هانیه محجل شجا؛ منصور سراجوقی


اثر پلی‌آمین‌های برون زا بر برخی شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 45-57

ژیلا توپچی خسروشاهی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ روح اله متفکر آزاد


اثر نیتریک اکساید بر کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گلرنگCarthamus) tinctorius L.)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 535-545

مریم چاوشی؛ فرزانه نجفی؛ اعظم سلیمی؛ عبدالحمید انگجی


نقش قارچ اندوفیت سرندیپیتا ایندیکا در تثبیت گیاهی وابسته به قارچ و عملکرد گیاه گلرنگ در خاک آلوده به سرب

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 838-851

صالح شهابی وند؛ وحید طیب نیا؛ علی اصغر علیلو


بررسی اثر برهمکنش سالیسیلیک اسید و پنکونازول بر پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش شوری

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 370-382

فاطمه شکی؛ حسن ابراهیم زاده معبود؛ وحید نیکنام


اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و کیتوزان بر عملکرد گیاه گلرنگ در شرایط تنش خشکی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 712-725

ایوب امیری؛ علیرضا سیروس مهر؛ صدیقه اسماعیل زاده بهابادی


تغییرات ایجاد شده توسط سالیسیلیک اسید در گیاهان گلرنگ (L. Carthamus tinctorius) تحت تنش شوری

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 204-215

2725

فاطمه دانشمند؛ محمد جواد آروین؛ بتول کرامت


اثر غلظتهای مختلف کیتوزان بر جوانه¬زنی بذر و آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 352-365

26312