کلیدواژه‌ها = پراکسیداز
نقش کیتوزان بر کاهش اثرات تنش شوری از طریق آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی در گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 786-798

الهه خسروی؛ اعظم سلیمی؛ مریم چاوشی؛ هانیه زیدی


تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فعالیت چند آنزیم آنتی‌اکسیدانتی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 866-881

مهدی پارسا؛ رضا کمائی؛ بهناز یوسفی


تاثیر عصاره متانولی برخی از گیاهان بومی مازندران بر پارامترهای سنتیکی پراکسیداز بروکلی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 605-615

مریم مهاجرانی؛ فاطمه ولی یان امیری


اثر تحریکی سالیسیلیک اسید بر فعالیت پلی آمین اکسیداز در کالوس آویشن دنایی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 111-118

انسیه شاهرودی؛ فرانسواز برنارد؛ داریوش مینایی تهرانی؛ سیده بتول حسنی


اثر اکسید نیتریک بر میزان پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی در شرایط تنش سرب در گیاه کلزا (.Brassica napus L)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 775-782

حسین حمیدی؛ ناهید مسعودیان؛ سکینه سعیدی سار


ارزیابی تغییرات آنزیمی در طی دوره رکود جوانه گل درچند رقم زردآلو بر اساس تجمع نیاز سرمایی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 54-64

سحر توپچی زاده تبریزیان؛ جعفر حاجی لو؛ غلامرضا دهقان


بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 164-174

سیما قلیچ؛ فاطمه زرین کمر؛ وحید نیکنام


تاثیر ایندول استیک اسید بر میزان رشد، پروتئین، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه سویا ( Glycine max (L.) Merr) تحت تنش آلومینیوم کلراید

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 186-198

فرزانه نجفی؛ فرزانه محمدی


مطالعه فعالیت و ایزوفرم های زیمایه های پاداکساینده در قطعات گل نارس زعفران(Crocus sativus L.) ایران

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 580-591

منیر حسین زاده نمین؛ حسن ابراهیم زاده؛ طیبه رجبیان


مقایسه اثر تنش کم آبی بر تغییرات میزان پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 156-167

زهره امینی؛ نوراله معلمی؛ صفورا سعادتی