کلیدواژه‌ها = رنگیزه های فتوسنتزی
تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 886-897

عذرا علیخانی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ علیرضا متولی زاده کاخکی


مطالعه سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر پارامترهای فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و محتوای اسانس در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L)

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 260-279

پویا آروین


بررسی تأثیر تنش کوتاه مدت کادمیم بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ریز جلبک Anabaena sp.

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 611-625

جنت سرمد؛ مریم زمانی؛ سیده فاطمه فلاح


بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 303-315

آمنه جمشیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ شهلا مظفری


بررسی اثر تنش آلاینده های اگزوزی بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت (Zea mays var. indentata)

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 619-634

بهنام کریمی؛ رامین عزتی


اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب بو

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 408-419

رویا عباس نژاد؛ زهره جبارزاده؛ مریم رضوی