کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تأثیر اسیدسالیسیلیک و جاسمونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال(Silybum marianum) تحت تنش گرمایی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 957-971

مریم موسوی عوری؛ سدابه جهانبخش؛ محمد مدرسی؛ قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ محمد امین کهن مو


کاهش اثرات تنش شوری در تریتیکاله (× Triticosecale) با کاربرد کودهای زیستی و روی

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 801-821

یونس خیری زاده آروق؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده