اکولوژی
1. ارزیابی تنوع گونه‌های گیاهی در تپه های شنی بعد از گذشت دو دهه از فعالیتهای تثبیت و جنگل‌کاری (مطالعه موردی: منطقه مگران، شوش)

فاطمه ایمانی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 12-23

چکیده
  اکوسیستم‌های بیابانی به دلیل اثرات منفی بر محیط، به روش‌های مختلف از جمله جنگل‌کاری با گونه‌های غیربومی احیاء می شوند. لذا به منظور ارزیابی این روش‌ها و با توجه به اهمیت حفظ تنوع‌زیستی در پایداری بیشتر و چرخه اکولوژیک بهتر، در این مطالعه اثرجنگل‌کاری با گونه کهور Prosopis juliflora (Sw.) DC.، را روی تنوع گونه‌ای در منطقه‌ای بحرانی از نظر ...  بیشتر