کلیدواژه‌ها = بومادران
تاثیر نانوذره دی‌اکسید منیزیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بومادران Achillea millefolium L

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 832-842

پیام معاونی؛ سید ابراهیم اجاق


بررسی صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های بذری بومادران گونه‌های Achillea nobilis، A. biberestini و A. filipendula در دو فاصله آبیاری

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 596-609

پروین صالحی؛ لیلا رسول زاده؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه؛ محمود امیرخانی؛ محمدرضا پهلوانی؛ سید اسمعیل سیدیان؛ حمیده جوادی


بررسی تنوع ریخت شناسی جمعیتهای دو گونه بومادران ایران ( Achillea nobilis L و .Achillea aleppica DC)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 702-716

معصومه ایزدپناه؛ سید اسمعیل سیدیان؛ پروین صالحی شانجانی