کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی اکسیدانی
تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 62-76

10.22034/jpr.2022.2186

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


تاثیر غلظت و نوع کاربرد سلنیوم بر کمیت و کیفیت اسانس به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 496-510

محبوبه جلالی؛ حسن عبداللهی مقدم؛ فاطمه سهرابی


بررسی برخی از ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت پاد‌اکسیدانی اندام‌های مختلف‌سه‌گونه سلمه تره (Chenopodium) در منطقه سیستان

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 570-582

جمیله دلارام؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ حبیب اله ایجباری