کلیدواژه‌ها = شاخص های کوادراتی
مطالعه الگوی مکانی درختان پده در توده های خالص و آمیخته حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 927-939

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی