کلیدواژه‌ها = الگوی پراکنش
الگوهای انتشار، پهنه‌های تنوع و اولویت‌های حفاظتی جنس Onosma L. (BoraginaceaeJuss.)در بخشی از پروانس جغرافیای گیاهی ارمنستان-ایران در ایران

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 451-463

سیاوش نقی زاده؛ احمد رضا محرابیان؛ حسین مرادی زیناب؛ حسین مصطفوی؛ فرزانه خواجویی نسب


مطالعه الگوی مکانی درختان پده در توده های خالص و آمیخته حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 927-939

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی