کلیدواژه‌ها = استویا
اثر گونه‌های مایکوریزا و تنش کم‌آبی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت استویا در شرایط گلخانه .

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 16-28

علی حاجی محمدی؛ رضا ضرغامی؛ علی کاشانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نور محمدی


رشد و تکثیر شاخساره و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه استویا در شرایط کشت درون شیشه‌ای تحت تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیر زیستی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 912-922

دیاکو رسولی؛ بهرام ملکی؛ حسین جعفری؛ ندا زند


بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در برگ و ساقه گیاه استویا تحت تنش دمای پایین

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 327-340

نسرین شیرزادی؛ مریم نصر اصفهانی؛ شکوفه حاجی هاشمی


مقایسه اثر تیمارهای تغذیه ای و نوع بستر کشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه استویا

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 264-272

ربابه اصغری