کلیدواژه‌ها = جوانه زنی
بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن ZmPIP گیاه کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 362-373

10.22034/jpr.2023.2172

حدیث مختاری؛ منیره رنجبر؛ علی محمد احدی


بهبود جوانه زنی بذر، اندام زایی و باززایی گیاه داروئی بارهنگ کبیرPlantago major در شرایط درون شیشه ای

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 189-205

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی؛ حسین دانافر


اثرات محرک باکتری‌های سودوموناس پوتیدا و فلورسنس بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 558-569

پریسا خانی زاده؛ مهرناز حاتمی؛ فائزه السادات ابطحی؛ ناصر حسینی


اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی (اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین) بر رفع خفتگی بذر و شاخص‌های ریخت شناسی، فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی دانهال‌های پسته رقم ’بادامی ریز زرند‘

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 417-426

احمدرضا عباسی فر؛ بابک ولی زاده کاجی؛ حسین باقری


جوانه‌زنی، فتوسنتز و رشد دو گونه هالوفیت پوکسنلیا دیستانس و آلوروپوس لیتورالیس تحت شرایط شوری و همزیستی آن‌ها با قارچ‌های میکوریز آربوسکول‌دار در شرایط طبیعی زیستگاه در دشت تبریز

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 817-833

فرشته دشتبانی؛ رقیه حاجی بلند؛ ناصر علی اصغرزاد


پاسخ جوانه زنی بذرهای گروه های مختلف کارکردی به تیمارهای دود مایع وگازی

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 862-872

الناز زکی؛ مهدی عابدی؛ علیرضا نقی نژاد؛ رضا عرفانزاده


بررسی مقایسه ای تأثیر میدان های الکترومغناطیسی بر جوانه زنی بذرها و شاخص های رشد و نمو گیاه سیاه دانه(Nigella sativa L.)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 867-873

الهام کارگرشورکی؛ احمد مجد


تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات جوانه زنی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 506-521

سعیدرضا حسین زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


اثر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر جوانه‌زنی و عملکرد اولیه بذور Betula pendula

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 309-318

وحیده پیام نور؛ امیر کردعلیوند


بررسی تأثیر موسیلاژ بذر بر میزان مقاومت به خشکی گیاه شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1017-1027

حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ مهدیه تجملیان


بررسی اثرات دگر آسیبی اویارسلام ((Cyperus difformis L. بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای برنج طارم محلی (Oryza sativa L. Tarommahalli)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 475-485

سکینه اسمعیلی کناری؛ منیر حسین زاده نمین؛ خدیجه کیارستمی؛ الهیار فلاح


اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر آویشن خراسانی (Thymus transcaucasicus Ronn.) و آویشن شیرازی (Zataria moltiflora Boiss. )

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 12-22

2812

علی محمد اسعدی؛ غلامعلی حشمتی


بهینه سازی محیط کشت دانه گرده توت فرنگی و ارزیابی جوانه زنی آن پس از نگهداری در دماهای مختلف

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 176-183

2623