کلیدواژه‌ها = مزیت تجزیه در رویشگاه
بررسی روند تجزیه لاشبرگ بلند مازو و کاج بروسیا با استفاده از روش کیسه لاشبرگ

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 510-521

سید محمد حجتی؛ محیا تفضلی؛ سید احمد هاشمی سلیم بهرامی؛ مهرسده تفضلی