بیوتکنولوژی
1. بررسی میزان بیان ژن های دخیل در بیوسنتز مونو ترپن ها در گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) تحت تیمار سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات

ساکار حسینی؛ اسعد معروفی؛ سید حسن حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

چکیده
  مونوترپن‌های مهمی مانند کامفور و فنچول از جمله اجزای مهم تشکیل‌دهنده اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس می‌باشند. ژن‌های مونوترپن سنتاز اهدف مناسبی برای مهندسی متابولیک در اسطوخودوس هستند. این پژوهش به منظور سنجش بیان و القای دو ژن کلیدی (فنچول سنتاز و برنئول سنتاز) در مسیر بیوسنتز مونوترپن‌ها در اسطوخودوس در پاسخ به الیسیتورهای متیل‌جاسمونات ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. بررس خواص آنتی اکسیدانی گیاه اسطوخودوس در شرایط کشت درون شیشه ای

خدیجه کیارستمی؛ نسیم مصفا

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 835-843

چکیده
  گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) به خانواده نعناعیان تعلق دارد. این گیاه بومی منطقه مدیترانه است و در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان گیاه دارویی و زینتی کشت می شود.این گیاه حاوی ترکیباتی با فعالیت آنتی اکسیدانی است..این پژوهش با هدف بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه اسطوخودوس در شرایط کشت درون شیشه ای انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان ...  بیشتر

3. ) تاثیر سیتوکینین‌های مختلف بر ریز ازدیادی گیاه اسطوخودوس (Lavandula vera)

مریم پیوندی؛ لیلا کاظمی؛ احمد مجد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 257-263

چکیده
  در این تحقیق سیتوکینین¬های مختلف بر سرعت ریزازدیادی اسطوخودوس بررسی شد. جداکشت های دو گره¬ای سترون شده از یک گیاه گلخانه¬ای یکساله در محیط کشت MS دارای هورمون¬های بنزیل آمینو پورین(BAP)،2-¬ ایزوپنتنیل آدنین (2ip) و کینتین (Kin) به تنهائی یا در ترکیب با یکدیگر کشت شد. نتایج حاصل نشان داد سرعت رشد ریز قلمه ها، تعداد گره¬ها و نو ساقه¬های ...  بیشتر