کلیدواژه‌ها = کارواکرول
شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی


تغییرات اسانس سرشاخه های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) در مراحل مختلف رشد

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 474-486

فاطمه نژادحبیب وش؛ مژده دانشگر


بررسی اثر تنش شوری بر ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه مرزه رشینگری Satureja rechingeri Jamzad.

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 248-257

حمزه امیری؛ زهرا قاسمی رمضان آباد


مقایسه کمی و کیفی اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) در رویشگاههای مختلف غرب و جنوب غرب ایران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 377-384

بهروز دوستی


بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن کارواکرول در گیاه مرزه خوزستانی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 622-634

پروین رامک؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ حسن ابراهیم زاده؛ مظفر شریفی؛ مهرداد بهمنش