کلیدواژه‌ها = شوری
پاسخ های بیوشیمیایی و روزنه‌ای به تنش‌های مختلف غیر زیستی در گل رز چینی (Rosa chinensis “Old Blush”)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

مصطفی خوشحال سرمست؛ شهرزاد وضیعی؛ مینا خرمی مقدم؛ عظیم قاسم نژاد


اثر اوره بر فعالیت نیترات ردوکتاز، غلظت نیترات، اسیدهای آمینه کل و برخی یون‌ها در دانهال‌های پسته بادامی‌زرند (Pistacia vera L.) در شرایط تنش کلرید سدیم

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 160-178

سمیه ناصری؛ مختار حیدری؛ سیروس جعفری؛ محمدحسین دانشور


اثر سلنیوم و سولفید هیدروژن بر رشد و جذب عناصر در گیاهچه‌های سیر(Allium sativum) تحت تاثیر سرب و تنش شوری

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 525-540

نساء قره باغلی؛ علی سپهری


تاثیر سیلیکون و نانودی اکسید سیلیکون بر فاکتورهای رشدی، میزان اسمولیت ها و محتوای یونی گیاه زعفران(Crocus Sativus L.) تحت تنش شوری

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-41

مریم عاصمه؛ لطیفه پوراکبر


تاثیر شوری بر جوانه زنی بذر وخصوصیات بیوشیمیائی گیاهچه های Salsola crassa

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-111

ناصر عباس پور؛ مریم مسیبی؛ نیر محمدخانی؛ فاطمه رحمانی


برهمکنش شوری و جیبرلین بر ریزش برگ، ماده خشک، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و محتوای عناصر در گواوا (Psidium guajava L)

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 809-826

زهرا پشنگه؛ منصوره شمیلی؛ فرزین عبدالهی؛ مصطفی قاسمی


اثرات تعدیلی اسید هیومیک روی جوانه‌زنی و رشد رویشی گیاه کلزا تحت تنش شوری

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 970-981

علی اصغر علیلو؛ زهرا شیری آذر؛ شهریار دشتی؛ صالح شهابی وند؛ علیرضا پورمحمد


اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 607-621

قادر رستمی؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ علی تهرانی فر


اثر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های مورفولوفیزیولوژیکی گیاه لوبیا رقم صدری (Phaseolus vulgaris cv. Sadri) تحت تنش شوری

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 636-648

فاطمه عزیزی؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک‌ ( Zygophylum fabago.L)

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 72-85

لیلا زرندی میاندوآب؛ نادر چاپار زاده؛ حمید فکری شالی


اثرات تغذیه سیلیکون بر کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از شوری در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana)

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 111-124

هادی شمس؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور؛ پویان مهربان جوبنی؛ محمد باقر باقریه نجار


کاهش اثرات تنش شوری در تریتیکاله (× Triticosecale) با کاربرد کودهای زیستی و روی

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 801-821

یونس خیری زاده آروق؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده


اثرات جیبرلین بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، فنل و فلاونوئید در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 894-908

رعنا فیروزه؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ سارا سعادتمند


بررسی اثر تنش شوری بر ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه مرزه رشینگری Satureja rechingeri Jamzad.

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 248-257

حمزه امیری؛ زهرا قاسمی رمضان آباد


بررسی تأثیرپذیری شاخصهای فیتوشیمیایی برگ کامل و ژل برگ گیاه آلوئه ورا تحت تنش شوری

دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 745-754

ربابه اصغری


تأثیر شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform بر فعالیت آنزیم های اکسایشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 607-618

مینا عبداللهی؛ هادی قربانی؛ مصطفی حیدری


تاثیر سیلیسیک اسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش شوری ناشی از کلرید کلسیم

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 309-317

فاطمه حسنوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ محمد فیضیان


مقایسه رشد دو گونه صنوبر (Populus alba و Populus euphratica) و هیبرید بین آنها در عرصه شور و غیر شور

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 143-154

محسن کلاگری؛ پروین صالحی شانجانی؛ شهرام بانج شفیعی


بررسی مقایسه ای پاسخ های بیوشیمیایی جمعیت های مختلف زعفران مزروعی به تنش شوری و نقش سالیسیلیک اسید در بهبود اثر تنش

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 728-740

سارا ترابی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ گل اندام شریفی


تاثیر برهمکنش شوری و نیتریک‌اکساید بر روابط آبی اسپندک (.Zygophyllum fabago L)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 675-685

رویا سعیدی فر؛ نادر چاپارزاده


تاثیر محیط کشت و شدت نور بر رشد و کاروتنوئیدهای جلبک Dunaliella salina دریاچه ارومیه

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 771-783

معصومه سلمانی نژاد


مقایسه تاثیر تنش شوری بر رشد و پاسخ های آنتی اکسیدانی در اندام های مختلف گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L.)

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1097-1107

محمدجواد مرآتی؛ وحید نیکنام؛ حلیمه حسن پور؛ مسعود میرمعصومی


بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثر تنش کلرور سدیم در تکوین اجزاء گل در گیاه پونه معطر (.Mentha pulegium L)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 276-284

سایه جعفری؛ فائزه شرعی


اثر تلقیح ریشه دو رقم یونجه (Medicago sativa) با جدایه‌هائی از گونه‌های سینوریزوبیوم و باسیلوس بر رشد، مقدار کلروفیل و تمامیت غشای سلول در شرایط تنش شوری

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 140-152

ریحانه عموآقایی؛ فاطمه نیک اندیش


نقش آسکوربیک اسید در تقلیل اثرات اکسیداتیو شوری روی گیاه شاهی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 175-185

آزاده نجار خدابخش؛ نادر چاپارزاده