کلیدواژه‌ها = کالوس
بهینه سازی اندام زایی مستقیم در بنفشه آفریقایی (ionantha Saintpaulia) با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

ماریا میثاقی؛ فتانه یاری؛ امیر موسوی؛ یونس مستوفی؛ حمیده افقی


بررسی جنین‌زایی سوسن چلچراغ Lilium ledebourii(Baker)boiss از طریق کشت تخمدان تحت شرایط درون شیشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

یونس پوربیرامی هیر؛ محسن باقریان شام اسبی؛ اسماعیل چمنی


بررسی تاثیر نورهای LED بر القای ریشه موئین و میزان فلاونوئیدها در کالوس گیاه Onosma pachypoda توسطAgrobacterium rhizogenes

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 245-261

فریبا امینی؛ سیده بتول حسنی؛ فرانسواز برنارد


بررسی اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی و باززایی در گیاه دارویی بابونه (Matricariaaurea L.)

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 227-240

شیما وطندوست؛ علی رضا زبرجدی


تاثیر شرایط رشد ریز نمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر القاءکالوس گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 860-872

معصومه عامریان


بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 488-497

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی


مقایسه میزان تاکسول تولید شده در شرایط درون شیشه ای با بافت های طبیعی گیاه Taxus baccata L و .Taxus berevifolia Nutt

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 99-109

زینب رحمتی؛ وحیده پیام نور؛ کمال قاسمی بزدی؛ پونه ابراهیمی


مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین و تغییرات سوماکلونال در گیاهان باززایی شده و کالوس توتون (Nicotiana rustica L.)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 385-394

محمد امین طغیانی؛ علی اکبر احسانپور؛ منصور شریعتی؛ رحمان امام زاده


تاثیر شش نوع‌ هورمون بر رویان‌زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 415-425

عباس قمری زارع؛ سعیده قدیری سردرود


بهینه سازی تولید کالوس و تولید افدرین در گیاه افدرا (Ephedra major)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 199-209

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ منیژه میان آبادی؛ محبت نداف


بررسی اثر غلظت‌های مختلف توفور دی و کینیتین بر کالزایی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) واریته آگریا

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 316-325

ژیلا کرمزاد؛ محسن فرشادفر؛ علی رضا زبرجدی؛ حیدر ذوالنوریان


اثر NAA و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 501-510

محمد گردکانه؛ عیسی ارجی