کلیدواژه‌ها = فارس
مدل سازی توزیع پوشش گیاهی به روش رگرسیون لجستیک بر اساس متغیرهای محیطی در حوضه ملای فهله فیروزآباد استان فارس

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 884-896

محمد جواد بهی؛ محمد حسین مختاری؛ غلامحسن مرادی؛ محمد علی صارمی


بررسی آت اکولوژی گونه کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های استان فارس

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 376-385

حسن پوربابایی؛ مسعود بابائیان؛ امیر اسلام بنیاد؛ محمد نقی عادل