کلیدواژه‌ها = کلزا
بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن ZmPIP گیاه کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 362-373

10.22034/jpr.2023.2172

حدیث مختاری؛ منیره رنجبر؛ علی محمد احدی


تأثیر محلول‎پاشی سیلیکات‎پتاسیم بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‎های بهاره کلزا تحت تنش خشکی آخر فصل

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 511-524

مژده سادات خیاط مقدم؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت


مطالعه تاثیر برون‌زای اسیدهای آلی و کلسیم بر بهبود شاخص های رشد و القاء اکسیداتیو در دو رقم گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش آلومینیوم

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 469-484

حسین مظفری؛ زهرا اسرار؛ حسن سالاری؛ حکیمه علومی؛ محمد مقتدر مقتدر


اثرات آلومینیوم و فسفر بر برخی از صفات مورفولوژیکی و غلظت یونهای معدنی کلزا

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 521-530

زهرا توحیدی؛ امین باقی زاده؛ شکوفه انتشاری


تاثیر بتا آمینوبوتیریک اسید بر روی محتوای آب نسبی، تنظیم اسمزی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 844-860

ندا محمدی؛ امین باقی زاده؛ پیمان رجایی


بررسی اثر شوری بر رشد گیاهچه، میزان کلروفیل، محتوای نسبی آب و پایداری غشا در دو رقم کلزا

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 256-268

2729

ریحانه عموآقایی؛ هاجر قربان نژاد


تفاوت در پاسخ آنتی‌اکسیدانی دو رقم کلزا بهاره و پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط مزرعه‌ای تحت تأثیر اسید سالیسیلیک

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 288-298

27212

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه زرین کمر


اثر پیری تسریع شده بذر بر جوانه‌زنی و مؤلفه‌های رشد گیاهچه‌های سه رقم کلزا (Brassica napus)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 397-411

2643