کلیدواژه‌ها = پروتئین
بررسی اثر سه نوع الیسیتور غیرزیستی بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در دو مرحله رشد رویشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

زهره چهابکاری؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


ارزیابی اثر سولفات آهن بر رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی ریزنمونه های گیاه سیر در شرایط کشت درون شیشه ای

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 898-909

پریسا فتحی رضایی؛ ماریا محمدنژاد؛ احمداحمد آقائی


تأثیر نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم بر میزان انباشت عناصر روی و سریم، برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 390-405

هاجر صالحی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ منصور غلامی


بررسی تأثیر تنش کوتاه مدت کادمیم بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ریز جلبک Anabaena sp.

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 611-625

جنت سرمد؛ مریم زمانی؛ سیده فاطمه فلاح


بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 303-315

آمنه جمشیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ شهلا مظفری


تحلیل اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica .Jamzad)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-11

زهرا آریان؛ محمد جواد مرآتی؛ حسن ابراهیم زاده معبود؛ جواد هادیان؛ مسعود میرمعصومی


بررسی اثر غلظت‌های مختلف آلومینیوم بر فعالیت آنزیمی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه Phaseolus vulgaris L.

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 58-66

رضوان حیدری؛ مسعود گودرزی؛ حسین لاری یزدی


واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به-لیمو Lippia citriodora H.B.K.

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 617-628

عبدل محمدی؛ حسن ابراهیم زاده؛ جواد هادیان؛ مسعود میر معصومی


تأثیر تیمار کوتاه مدت سالیسیلیک اسید در به تأخیر انداختن پیری گل‌های شاخه بریده رز (Rosa hybrida) رقم یلوآیسلند

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 299-309

سمیه گرایلو؛ محمود قاسم نژاد؛ محمدعلی شیری