کلیدواژه‌ها = سوپراکسید دیسموتاز
تاثیر پیش‌تیمار بذر بر شاخص‌های قدرت گیاهچه در بذور فرسوده ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 553-566

علی عبادی؛ قاسم پرمون؛ سدابه جهانبخش


ارزیابی تغییرات آنزیمی در طی دوره رکود جوانه گل درچند رقم زردآلو بر اساس تجمع نیاز سرمایی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 54-64

سحر توپچی زاده تبریزیان؛ جعفر حاجی لو؛ غلامرضا دهقان


اثر کاربرد برگی 5-آمینولولینیک اسید بر رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و عملکرد فلفل شیرین (Capsicum annuum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 952-961

زهرا خزائی؛ محمد سیاری


مطالعه فعالیت و ایزوفرم های زیمایه های پاداکساینده در قطعات گل نارس زعفران(Crocus sativus L.) ایران

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 580-591

منیر حسین زاده نمین؛ حسن ابراهیم زاده؛ طیبه رجبیان


مقایسه اثر تنش کم آبی بر تغییرات میزان پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 156-167

زهره امینی؛ نوراله معلمی؛ صفورا سعادتی