کلیدواژه‌ها = کادمیوم
اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر رشد و صفات فیزیولوژیکی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آلودگی خاک به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

سجاد دیندارلو اینالو؛ مهدی مدن دوست


تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 886-897

عذرا علیخانی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ علیرضا متولی زاده کاخکی


بررسی تأثیر کاربرد کادمیوم و شوری محلول های آبی بر رشد و غلظت عناصر غذایی عدسک آبی (Lemna minor L.)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 610-622

جعفر صوفیان؛ احمد گلچین؛ صلاح الدین مرادی؛ لیلا جهانبان؛ لیلا غیرتی آرانی


اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه‌رست‌های گندم تحت تنش کادمیوم

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 315-327

آزیتا بهنام؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعیدنعمت پور


اثر کادمیوم بر ویژگی های ریختی - تشریحی و میزان رنگیزه های گیاه نیشکر (Saccarum officinarum L.) واریته103 -48Cp در شرایط درون شیشه

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 994-1006

زینب یوسفی؛ مریم کلاهی؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی


اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی و تأثیر تیمار سیلیسیم بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در گیاه خرفه ((Portulaca oleracea

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 235-247

الهام اله بخش؛ علیرضا سیروس مهر؛ ام البنین ابراهیمی؛ نرجس شهرکی


اثر 24-اپی براسینولید بر جوانه زنی و رشد لوله گرده اطلسی ( Petunia hybrid L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 451-461

سید حسن هاشمی؛ حکیمه علومی؛ فرخنده رضانژاد؛ خسرو منوچهری کلانتری


بررسی برهم‌کنش کادمیوم و روی در گیاه .Matthiola flavida Boiss

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 210-220

احمد مهتدی؛ سعیده هوشیاری


اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه‌های کلروفیلی و پرولین برگ نهال‌های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 746-758

عاطفه دژبان؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ مجتبی دلشاد؛ محمد متینی زاده


اثر متقابل سلنیوم و کادمیوم بر محتوای آلدئیدها، پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه گندم رقم کویر

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 490-500

27315

بتول کرامت؛ فاطمه دریایی؛ محمد جواد آروین


اثر کادمیوم روی برخی از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک گندم در مرحله گیاهچه‌ای

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-11

2711


جذب سطحی فلزهای کادمیوم و سرب از محلولهای آبی به وسیله بیومس جلبک قهوه ای سیستوسرا ایندیکا

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 23-31

2713


بررسی اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای جوانه¬زنی بذر و رشد اولیه دانه‌رست Bromus tomentellus Boiss. در شرایط تنش کادمیوم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 208-216

2626