کلیدواژه‌ها = آنزیمهای آنتی اکسیدان
تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 886-897

عذرا علیخانی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ علیرضا متولی زاده کاخکی


اثر اسید آمینه آرژینین بر برخی پارامترهای اکسیداتیو و افزایش تحمل به شوری در گیاه گندم

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1119-1128

فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ قاسم محمدی نژاد؛ رویا زنگنه