کلیدواژه‌ها = محرک‌های نانوفلزی
بررسی تأثیر نانومحرک‌ها بر رشد سلولی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی شیرین بیان‌سا (Galega officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

سمیرا مینایی؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ مریم خضری