کلیدواژه‌ها = Lactococcus lactis
بهینه کردن انتقال ژن نایسین به واسطه‌ی اگروباکتریوم در گیاه هویج

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-21

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد حسین میرجلیلی