کلیدواژه‌ها = حساسیت‌زایی
ارزیابی بیوانفورماتیکی موجودات تراریخته برای پتانسیل آلرژی زایی

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 1036-1046

عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ مسعود توحیدفر