نویسنده = پریسا جنوبی
تولید کالوس شکننده ذرت (Zea mays L.) و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب محیط کشت بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

سودابه جعفری؛ داریوش داودی؛ هوشنگ علیزاده؛ پریسا جنوبی


بررسی اندام‌های زایشی در گل یخ (Chimonanthus praecox L.)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 209-223

کبری قربانی؛ پریسا جنوبی؛ احمد مجد؛ مینا کاظمیان روحی


اثر کوتاه مدت ذرات نانوسیلیکون بر برخی ویژگی های بافت شناختی و فیزیولوژیکی گیاه جودوسر (Avean sativa L.) و مقایسه آن با اثر سیلیکات سدیم

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 422-433

فریده عسگری؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی؛ فرزانه نجفی


اثر کادمیوم بر ویژگی های ریختی - تشریحی و میزان رنگیزه های گیاه نیشکر (Saccarum officinarum L.) واریته103 -48Cp در شرایط درون شیشه

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 994-1006

زینب یوسفی؛ مریم کلاهی؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی


بررسی ریخت شناسی گونه دارویی در معرض انقراض مورخوش (Zhumeria majdae)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 119-131

محمدامین سلطانی پور؛ پریسا جنوبی؛ سیدمحسن حسام زاده حجازی؛ مهدی میرزا