نویسنده = پریسا جنوبی
تولید کالوس شکننده ذرت (Zea mays L.) و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب محیط کشت بهینه

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 576-591

سودابه جعفری؛ داریوش داودی؛ هوشنگ علیزاده؛ پریسا جنوبی


بررسی اندام‌های زایشی در گل یخ (Chimonanthus praecox L.)

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 209-223

کبری قربانی؛ پریسا جنوبی؛ احمد مجد؛ مینا کاظمیان روحی


اثر کوتاه مدت ذرات نانوسیلیکون بر برخی ویژگی های بافت شناختی و فیزیولوژیکی گیاه جودوسر (Avean sativa L.) و مقایسه آن با اثر سیلیکات سدیم

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 418-431

فریده عسگری؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی؛ فرزانه نجفی


اثر کادمیوم بر ویژگی های ریختی - تشریحی و میزان رنگیزه های گیاه نیشکر (Saccarum officinarum L.) واریته103 -48Cp در شرایط درون شیشه

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 994-1006

زینب یوسفی؛ مریم کلاهی؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی


بررسی ریخت شناسی گونه دارویی در معرض انقراض مورخوش (Zhumeria majdae)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 119-131

محمدامین سلطانی پور؛ پریسا جنوبی؛ سیدمحسن حسام زاده حجازی؛ مهدی میرزا