نویسنده = محمد جواد مرآتی
تحلیل اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica .Jamzad)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-11

زهرا آریان؛ محمد جواد مرآتی؛ حسن ابراهیم زاده معبود؛ جواد هادیان؛ مسعود میرمعصومی


مقایسه تاثیر تنش شوری بر رشد و پاسخ های آنتی اکسیدانی در اندام های مختلف گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L.)

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1097-1107

محمدجواد مرآتی؛ وحید نیکنام؛ حلیمه حسن پور؛ مسعود میرمعصومی