نویسنده = ناصر زارع
بررسی تأثیر نانومحرک‌ها بر رشد سلولی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی شیرین بیان‌سا (Galega officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

سمیرا مینایی؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ مریم خضری


عوامل مؤثر بر کارایی اگروباکتریوم رایزوژنز در القای ریشه‌های مویین تراریخت و ارزیابی تولید والرنیک اسید در ریشه‌مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-83

ناصر زارع؛ ویدا مدنی؛ اصلان جمالی؛ رسول اصغری زکریا


تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای فندق و تولید تاکسول در کالوس

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 541-559

رقیه حضرتی؛ ناصر زارع؛ سارا دژستان؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ منوچهر فرجامی نژاد


تاثیر امواج فراصوت بر زنده‌مانی سلولهای توتون

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 441-451

لیلا کوهی؛ ناصر زارع؛ امین امانی؛ پریسا شیخ زاده مصدق