نویسنده = ناصر زارع
بررسی تأثیر نانومحرک‌ها بر رشد سلولی و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آن در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی شیرین بیان‌سا (Galega officinalis L.)

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 316-331

سمیرا مینایی؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ مریم خضری


عوامل مؤثر بر کارایی اگروباکتریوم رایزوژنز در القای ریشه‌های مویین تراریخت و ارزیابی تولید والرنیک اسید در ریشه‌مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-83

ناصر زارع؛ ویدا مدنی؛ اصلان جمالی؛ رسول اصغری زکریا


تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای فندق و تولید تاکسول در کالوس

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 541-559

رقیه حضرتی؛ ناصر زارع؛ سارا دژستان؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ منوچهر فرجامی نژاد


تاثیر امواج فراصوت بر زنده‌مانی سلولهای توتون

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 441-451

لیلا کوهی؛ ناصر زارع؛ امین امانی؛ پریسا شیخ زاده مصدق