کشت بافت
1. اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القا و رشد کالوس در چهار رقم انگور با هدف استحصال رسوراترول

منصور غلامی؛ زهرا وصال طلب

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1401، ، صفحه 158-173

چکیده
  بافت کالوس گیاهی قابلیت‌های متنوعی دارد از آن جمله می‌توان به کاربرد آن در تهیه کشت‌های تعلیق سلولی به منظور تولید متابولیت‌های ثانویه و ترکیبات مفید طبیعی اشاره نمود. به منظور القای کالوس در ریزنمونه های چهار رقم انگور رجبی سفید شیراز، بی‌دانه قرمز، شاهانی و مکر قوچان از دو گروه ترکیب هورمونی 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید (در سه ...  بیشتر

تکوین
2. تأثیر نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم بر میزان انباشت عناصر روی و سریم، برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris)

هاجر صالحی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ منصور غلامی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 390-405

چکیده
  آلودگی خاک‌ها با نانوذرات اکسید فلزی توسط فعالیت‌های مختلف بشر یک مسئله مهم محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم (در چهار غلظت 250، 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم بر لیتر) بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمایی گیاه لوبیا در شرایط گلخانه‌ای و در قالب طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر

فیلوژنی و تکامل گیاهی
3. شناسایی برخی گونه های کاردامینه در ایران با استفاده از نشانگر ملکولی ITS

محمود قربانی مرغشی؛ هدایت باقری؛ منصور غلامی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 183-193

چکیده
  جنسCardamine L. از خانواده Brassicaceaeبا بیش از 200 گونه در جهان و 7 گونه در ایران با توجه به تنوع کاریولوژی و مورفولوژی بالا، گیاه مناسبی برای بررسی های فیلوژنتیکی و تکامل می باشد. گونه کاردامینه هیرسوتا از این جنس بتازگی بعنوان گیاهی مدل در مطالعات مقایسه ای تکاملی معرفی شده است. این گیاه از هفت منطقه مختلف ایران جمع آوری و پس از استخراج DNA ی برگی، ...  بیشتر