نویسنده = زهرا بقایی فر
مطالعه ریخت‌شناسی، گرده‌شناسی و تشریح سردهGeranium L. (شمعدانیان) در ایران

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 721-733

فاطمه حاج مرادی؛ معصومه حاج مرادی؛ مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی؛ زهرا بقایی فر


بررسی تکوین میکروگامتوفیت و مگاگامتوفیت در Mill Ageratum houstonianum

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 649-663

زهرا بقایی فر؛ سید ابراهیم حسینی نیا؛ عاطفه مهرافزا؛ لیلا خدائی؛ فاطمه غدیرپور


مطالعه تکوین اندام های زایشی درگل همیشه بهار(.Calendula officinalis L)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 279-290

زهرا بقایی فر؛ فاطمه غدیرپور؛ عبدالکریم چهرگانی راد