نویسنده = حمید اجتهادی
بیش پراکندگی فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی در راستای گرادیان ارتفاعی در یک مرتع کوهستانی از بخش شرقی استان فلوری خراسان-کپه داغ، خراسان رضوی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 772-785

مارال پاشیرزاد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ ریچارد پ. شفرسون


بررسی تنوع گونه‌ای گیاهی و برخی عوامل مؤثر بر آن در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 794-804

فاطمه سخنور؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii ، گیاه بومی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 462-474

حمید اجتهادی؛ پروانه ابریشم چی؛ مرضیه بهادران؛ فریبا نوعدوست


بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 286-299

مرضیه بهادران؛ حمید اجتهادی؛ فرشته قاسم زاده؛ پروانه ابریشم چی


گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس Cuscuta L. در استان های خراسان

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 759-770

زهرا رنجبر؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی