نویسنده = جواد مظفری
شکست خواب بذر در گیاه Hordeum spontaneum L.

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 872-884

27511

شکیبا شاهمرادی؛ محمد رضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده