نویسنده = زهرا حاج مرادی
مطالعه ریخت‌شناسی، گرده‌شناسی و تشریح سردهGeranium L. (شمعدانیان) در ایران

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 721-733

فاطمه حاج مرادی؛ معصومه حاج مرادی؛ مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی؛ زهرا بقایی فر