نویسنده = حسن عبداللهی مقدم
تاثیر غلظت و نوع کاربرد سلنیوم بر کمیت و کیفیت اسانس به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 496-510

محبوبه جلالی؛ حسن عبداللهی مقدم؛ فاطمه سهرابی