نویسنده = محمداسماعیل امیری
تاثیر محلول پاشی آهن بر الگوی بیان ژن های تولید کننده آنتوسیانین میوه توت‌فرنگی طی مراحل نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

سعید رضائی؛ محمداسماعیل امیری؛ عباس بهاری؛ فرهنگ رضوی؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ حسین بیرامی