نویسنده = مسعود میر معصومی
واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به-لیمو Lippia citriodora H.B.K.

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 617-628

عبدل محمدی؛ حسن ابراهیم زاده؛ جواد هادیان؛ مسعود میر معصومی


مقایسه توانایی ایجاد ریشه موئین توسط سویه های مختلف آگروباکتریوم ریزوژنز در Astragalus compactus

دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 804-810

صدیقه حبیبی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ مسعود میرمعصومی