نویسنده = اکبر صفی پور افشار
اثر سلنیوم بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش آرسنیک

دوره 35، شماره 4، آبان 1401، صفحه 823-835

مهدی رستمی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ قدیر طاهری


بررسی بیان ژن RBOH و پاسخ های فیزیولوژیک گیاه هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) در شرایط تنش نیکل

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 467-481

آرزوسادات خافی؛ علیرضا ایران بخش؛ اکبر صفی پور افشار؛ رمضانعلی خاوری نژاد


تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 886-897

عذرا علیخانی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ علیرضا متولی زاده کاخکی


بررسی چند نوع محیط کشت، تیمار ضد عفونی و هورمونی جهت ریز ازدیادی برخی پایه‌های سیب (Mallus domestica Borkh.)

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 680-691

نجمه محمد زاده مقدم؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه‌رست‌های گندم تحت تنش کادمیوم

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 315-327

آزیتا بهنام؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعیدنعمت پور


اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 814-825

سمیه قیصری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار