نویسنده = فریبا نوعدوست
فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه آبخیز دره انار باغملک استان خوزستان

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 479-495

فریبا نوعدوست؛ سمیه دهداری؛ سیده رویا کاظمی؛ مریم فرهی نیا؛ فاطمه شجاعی


بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii ، گیاه بومی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 462-474

حمید اجتهادی؛ پروانه ابریشم چی؛ مرضیه بهادران؛ فریبا نوعدوست