مقاله پژوهشی
1. مقایسه خصوصیات بوم شناسی گونه‏های Helichrysum aucheri Boiss& Helichrysum globiferum در استان آذربایجان غربی

الهه احمدی؛ زینب جعفریان؛ حسن زالی؛ احمد احمدی

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 907-918

چکیده
  بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های گیاهی اطلاعات پایه‌ای را برای مدیریت اکوسیستم‌ها بوجود می‌آورند. در این تحقیق اوت‌اکولوژی دو گونه Helichrysum globiferum و Helichrysum aucheri در مراتع قوشچی واقع در 70 کیلومتری جاده قدیم ارومیه - قره باغ مورد بررسی قرار گرفت. این گونه‌ها متعلق به خانواده کاسنی بوده و از گونه‌های چند منظوره به شمار می‌روند که به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
2. مقایسه تنوع زیستی گلسنگ های پوست زی در دو توده جنگلی ممرز-انجیلی و افراشیردار (مطالعه موردی؛ جنگل ماشلک نوشهر)

مجید اسحق نیموری؛ اسداله متاجی؛ مهرو حاجی منیری؛ سید محسن حسینی

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 992-1008

چکیده
  مطالعه و پژوهش تنوع‌زیستی در تمامی سطوح آن همواره از راهکار‌های درخور توجه و مناسب، برای تعیین روند پایداری و حفظ حالت خود تنطیمی اکوسیستم‌ها در مدیریت منابع طبیعی بوده است. هدف از این تحقیق مقایسه تنوع گونه‌ای گلسنگ‌های پوست‌زی در دو توده انجیلی - ممرز و افرا شیردار (با ویژگی‌های نسبتا یکسان فیزیوگرافی) در جنگل‌های جنوب نوشهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
3. مطالعه فلوریستیک کوه ساورز دراستان کهگیلویه وبویراحمد

عزیزالله جعفری کوخدان؛ ابوطالب ظریفیان

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 929-951

چکیده
  بررسی تنوع گونه‌های گیاهی کشور به عنوان بستری لازم برای مطالعات بوم‌شناختی، مرتع‌داری، آبخیزداری، بانک ژن گیاهی، کشاورزی و دارویی از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است. از طرفی شناسایی گونه‌‌‌های گیاهی مناطق مختلف امکان انجام مطالعات بعدی در زمینه‌های مختلف علوم زیستی را فراهم می‌کند. در این پژوهش، فلور کوه ساورز در شهرستان کهگیلویه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
4. اثر کاربرد برگی 5-آمینولولینیک اسید بر رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و عملکرد فلفل شیرین (Capsicum annuum L.) در شرایط تنش خشکی

زهرا خزائی؛ محمد سیاری

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 952-961

چکیده
  به منظور مطالعه اثر 5- آمینولولینیک اسید بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی فلفل شیرین(Capsicum annuum L .cv. Red Bell Pepper) تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه انجام شد. این آزمایش با دو فاکتور 5-آمینولولینیک اسید در چهار غلظت 0، 25/0، 5/0 و 1 میلی-مولار و تنش خشکی در سه سطح در حد ظرفیت مزرعه، 60% ظرفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
5. تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای

مجید دشتی؛ محمد کافی؛ حسین توکلی؛ مهدی میرزا؛ احمد نظامی

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 962-973

چکیده
  به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستمII گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) در شرایط تنش یخ‎زدگی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در شرایط کنترل شده اجرا شد. گیاهان در مرحله گیاهچه‎ای در معرض دماهای یخ‎زدگی (صفر، 2- ، 4- ، 6- ، 8- ،10- ، 12- ،14- ، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
6. ارزیابی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی گندم در مراحل مختلف فنولوژی بر جوانه‌زنی بذر و رشد دو گونه علف هرز

عماد رحمتی؛ مجید آقا علیخانی؛ فریبا میقانی؛ فاطمه دهقانی

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 974-985

چکیده
  برای بررسی توان دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی گندم بر جوانه‌زنی و رشد اولیه دو علف‌هرز تاج‌خروس و سس دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بمنظور تهیه ماده گیاهی برای عصاره‌گیری، گندم رقم پیشتاز در سال زراعی 90-1389در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس کشت شد. در هر آزمایش از اندام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
7. تنوع در ابعاد و تراکم روزنه ژنوتیپ های جو تحت تنش خشکی و شرایط نرمال

لیلا روحانی؛ محمد جعفر زمانی؛ رضا فتوت

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 986-994

چکیده
  صفات روزنه یکی از مهمترین خصوصیات مورد توجه در مطالعات فیزیولوژیکی و در اصلاح ارقام برای بهبود مقاومت به خشکی هستند. جهت بررسی اثر تنش خشکی انتهائی بر روی خصوصیات روزنه جو، آزمایشی بر روی دو گروه ژنوتیپ جو شامل 32 ژنوتیپ بومی انتخاب شده از خزانه ژنتیکی جو ایکاردا و 24 رقم ایرانی در قالب طرح لاتیس ساده در دو شرایط آبیاری کامل و تنش انتهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
8. طبقه‌بندی پوشش گیاهی در ارتباط با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی)

محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهدیه مشغولی؛ سمیرا حسین جعفری

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 995-1005

چکیده
  هدف از این تحقیق، شناسایی جوامع گیاهی موجود در مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی و تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر پراکنش آنهاست. برای این منظور، در ناحیه معرف هر جامعه گیاهی، نمونه‌برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. در هر ناحیه، نمونه‌برداری در طول 4 ترانسکت 150 متری به صورت عمود بر هم انجام شد. سطح و تعداد قطعه نمونه به روش حداقل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
9. تغییر فراوانی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار و ارتباط آن با تنوع زیستی گیاهی در توده‌های مختلف جنگلی (مطالعه موردی؛ سری بینشکی- مازندران)

حمیدرضا سعیدی؛ مسلم اکبری نیا؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ سید محسن حسینی؛ یونس رضایی دانش

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1006-1016

چکیده
  در این تحقیق، تغییر فراوانی قارچ میکوریزی آربوسکولار و میزان مشارکت گونه‌های گیاهی شاخص در ارتباط با شاخص-های تنوع‌زیستی‌گیاهی در گروه‌های اکولوژیک مختلف بررسی شد. ترکیب گونه‌های گیاهی در 53 قطعه نمونه چهارصد مترمربعی، در قالب یک شبکه سیستماتیک به ابعاد 150×200 مترمربع و در محدوده ارتفاعی 400 تا 1700 متر بالاتر از سطح دریا ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
10. بررسی تأثیر موسیلاژ بذر بر میزان مقاومت به خشکی گیاه شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ مهدیه تجملیان

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1017-1027

چکیده
  رشد و نمو گیاهان از مرحله جوانه‌زنی بذر شروع و با استقرار گیاهچه در خاک ادامه می‌یابد. به‌منظور بررسی نقش موسیلاژ در مقاومت به خشکی شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زنی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش سطوح مختلف تنش خشکی در پنج سطح (0، 5/0-، 9/0-، 45/1-، 1/2- مگاپاسکال) بر دونوع بذر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
11. اثر تنش خشکی د بر ویژگی های خواب بذر Hordeum spontaneum L

شکیبا شاهمرادی؛ محمد رضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1028-1042

چکیده
  خواب بذر یک سیستم دفاعی برای جوانه زنی گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش خشکی در گیاه مادری بر خواب بذر و ویژگی های جوانه زنی درجو وحشی (Hordeum spontaneum) انجام شد. به این منظور، 19 ژنوتیپ از این گونه، به همراه رقم زراعی نصرت، در آزمایشی گلخانه‌ای، در شرایط نرمال و تنش خشکی قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر سلمه (Atriplex leucoclada Boiss.)

فاطمه شمسی؛ پرتو روشندل؛ نواز خرازیان

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1043-1053

چکیده
  سلمه یا سلمک (Atriplex leucoclada Boiss.) از گیاهان هالوفیت بومی ایران است که برای بیابان زدایی، احیاء و اصلاح مراتع در مناطق خشک و بیابانی کشت آن مفید می‌باشد. به منظور بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی در برطرف نمودن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر این گیاه دو سری آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. از آنجا که بذرهای این گونه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
13. اثرات پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر میزان و توزیع عناصر غذایی در طبقات مختلف سنبله گندم

مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1054-1065

چکیده
  به منظور بررسی اثرات پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تاریخ کاشت بر میزان و توزیع عناصر غذایی در طبقات سنبله گندم، رقم الوند، آزمایشی به صورت مزرعه‌ای انجام گردید. سطوح پرایمینگ (شامل 0، 400، 800، 1200، 1600، 2000 و 2400 میکرومولار) به عنوان فاکتور اول، تاریخ کاشت (اول آبان و اول آذر) به عنوان فاکتور دوم و طبقات سنبله (بالایی، میانی و پایینی) به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
14. تاثیرات سختی محیط کشت بر خالص سازی و تشکیل کلونی در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

امیدوار فرهادیان؛ امید جعفری

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1066-1076

چکیده
  در این تحقیق تاثیرات محیط کشت با سختی های مختلف صفر (شاهد)، 200،400 و600 میلی گرم بر لیتر از کربنات کلسیم بر خالص سازی و تشکیل کلونی در کشت های جلبک سبز سندسموس(Scenedesmus quadricauda) آلوده شده با سیانوباکتریها بررسی گردید. نتایج نشان داد که سختی محیط کشت تاثیر معنی داری(05/0P  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. بررسی تاثیر عصاره الکلی اکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulesis ) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز و تخریب غشاهای سلولی گیاهچه توق( Xantium strumarium)

روزبه فرهودی

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1077-1087

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره متانولی اکالیپتوس بر رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و ساکاروز سنتتاز گیاهچه توق آزمایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1391 انجام شد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و 6 تیمار شامل غلظت های عصاره متانولی برگ اکالیپتوس ( 4، 8، 12، 16و 20 گرم بر لیتر) انجام شد. در تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. اثر غلظت‌های مختلف نفتالن‌استیک‌اسید و کینتین بر روی ریزازدیادی گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

بهزاد کاویانی؛ سارا غفاری ایسی زاد

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1088-1096

چکیده
  یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین فنون کشت بافت گیاهی، ریزازدیادی است. لیسیانتوس (grandiflorum Eustoma) یک گیاه زینتی است که مطالعه‌ی کمی بر روی ریزازدیادی آن انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر غلظت-های مختلف نفتالن ‌استیک ‌اسید (NAA) و کینتین (KIN) بر روی ریزازدیادی لیسیانتوس بود. به این منظور، ریزنمونه‌ها در محیط موراشیگ و اسکوگ (MS) با غلظت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
17. مقایسه تاثیر تنش شوری بر رشد و پاسخ های آنتی اکسیدانی در اندام های مختلف گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L.)

محمدجواد مرآتی؛ وحید نیکنام؛ حلیمه حسن پور؛ مسعود میرمعصومی

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1097-1107

چکیده
  پونه معطر (Mentha pulegium L.) گیاهی دارویی، متعلق به تیره نعناعیان است. در پژوهش حاضر، تاثیر تنش شوری بر سطح برگ، طول ساقه، طول ریشه و فعالیت آنزیم‌های SOD، POD، PPO، CAT و APX مورد مطالعه قرار گرفت. بذرها در پیت کشت شدند و در شرایط گل‌خانه ای 16 ساعت روشنایی/ 8 ساعت تاریکی، دمای روزانه/ شبانه (25/ 18 درجه سانتیگراد) قرار گرفتند، گیاهک‌های 60 روزه به گلدان‌های ...  بیشتر

مقاله مروری فیزیولوژی
18. مقایسه تیمارهای اعمال شده بر جوانه‌زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران (Crataegus babakhanloui، C. persica ، C. assadii)

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ محسن نصیری

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1108-1118

چکیده
  جنس زالزالک (Crataegus) از تیره گل سرخ (Rosaceae) از جمله گیاهان مقاوم به خشکی وسرما است. به سبب خواب ناشی از فرایندهای فیزیولوژیکی و پوشش سخت بذر، تکثیر و تولید نهال گونه‌های این جنس، با موانع عمده ای روبرو است که در این مقاله رفع آنها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران در سایر کشورها بر روی بذر گونه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
19. اثر اسید آمینه آرژینین بر برخی پارامترهای اکسیداتیو و افزایش تحمل به شوری در گیاه گندم

فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ قاسم محمدی نژاد؛ رویا زنگنه

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1119-1128

چکیده
  در این پژوهش اثر پیش تیمار بذر با اسید آمینه آرژینین (اسید آمینه پیش ساز نیتریک اکسید و پلی آمینها)، بر پارامترهای رشد، نسبت K+/Na+ و کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از شوری (300 میلی مولار کلرید سدیم) در گیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش شوری تقریبا بر پارامترهای رشدی اثر معنی داری نداشت اما تمام شاخصهای اکسیداتیو نظر پراکسیداسیون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
20. اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی‌زینتی تاج خروس (Amaranthus cruentus)

حبیب یزدانشناس؛ علی طویلی؛ ملیحه نصیری

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، صفحه 1129-1136

چکیده
  تاج خروس زینتی (Amaranthus cruentus) یکی از گیاهان زینتی، خوراکی و دارویی بسیار ارزشمند است. بذر این گیاه دارای مشکل جوانه زنی می‌باشد و در زمان کشت تعداد محدودی از بذور کشت شده جوانه می‌زنند. بنابراین در پِژوهش حاضر اثر تیمار‌های اسید سولفوریک، منجمد سازی، آب جوش، مرطوب و خشک کردن، سرما دهی و تیمارخراش‌دهی بر خواب بذر این گیاه اعمال شد و ...  بیشتر