مقاله پژوهشی منابع طبیعی
1. شناسایی قارچهای میکوریز اطراف ریزوسفر Thymus daenensis و میکوریزاسیون این گونه‌ی گیاه در شرایط گلخانه‌ای با Glomus intraradices

طیبه احمدی؛ فرانسواز برنارد؛ سیما زنگنه؛ فرهاد رجالی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 674-683

چکیده
  قارچهای میکوریزی از اجزای ضروری سیستم‌‌های کشاورزی بوده و نقش مهمی در بهبود رشد گیاهان دارند. در این بررسی قارچهای میکوریز اطراف ریزوسفر آویشن دنائی در مناطق ایوان و تهران که از رویشگاه‌های طبیعی این گونه‌ی گیاهی ارزشمند و بومی ایران می‌باشند، شناسائی گردیدند. درکل 9 گونه قارچ میکوریز که متعلق به جنس‌های Glomus و Scutellospora بودند در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
2. تاثیر جاسمونیک‌اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس

الهام اسدی کرم؛ زهرا اسرار؛ بتول کرامت

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 684-694

چکیده
  چکیده متیل‌جاسمونات یک هورمون گیاهی است که به طور وسیع در گیاهان انتشار یافته و نقش مهمی در فعالیت فیزیولوژیکی در گیاهان ایفا می‌کند. مس عنصری ضروری برای گیاه می‌باشد. مقدار زیاد آن باعث ایجاد سمیت در گیاه از طریق ایجاد گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود. در این تحقیق اثر احتمالی تیمارهای مختلف متیل‌جاسمونات بر کاهش تنش اکسیداتیو در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
3. بررسی اثرات دگرآسیبی علف ‌هرز سوروف ( .Echinochola cruss- galli L ) بر روی برخی صفات تشریحی برنج (Oryza sativa L.) رقم زراعی طارم محلی در مراحل گلدهی و رسیدن دانه

سکینه اسمعیلی کناری؛ منیر حسین زاده نمین؛ خدیجه کیارستمی؛ الهیار فلاح

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 695-711

چکیده
  برنج (Oryza sativa L.)و سوروف (Echinochola cruss- galli L.) گیاهانی یکساله و متعلق به تیره غلات می‌باشند. سوروف یکی از مهم‌ترین علف‌های هرز شالیزار‌های برنج در ایران و جهان است. در این مطالعه اثرات دگرآسیبی سوروف بر صفات تشریحی گیاه برنج طارم محلی در مراحل گلدهی و رسیدن دانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی با استفاده از عصاره‌های آبی 50 و 100% ریشه و اندام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
4. اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و کیتوزان بر عملکرد گیاه گلرنگ در شرایط تنش خشکی

ایوب امیری؛ علیرضا سیروس مهر؛ صدیقه اسماعیل زاده بهابادی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 712-725

چکیده
  در این پژوهش تاثیر محلول‌پاشی اسید سالسیلیک و کیتوزان در شرایط کم ‌آبیاری بر ویژگی‌های کمی و کیفی گلرنگ (.Carthamus thinctorius L) (رقم گلدشت)، به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تنش خشکی شامل: (A1) آبیاری 75 درصد ظرفیت مزرعه (شاهد)، (A2) آبیاری 50 درصد ظرفیت مزرعه (تنش متوسط)، (A3) آبیاری 25 درصد ظرفیت مزرعه (تنش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسـی ساختار تشریحی اندام‌های رویشـی و زایشـی در گیاه خارشتـر Alhagi persarum L.

سایه جعفری؛ سید محمد مهدی حمدی؛ محبوبه تقی مومنی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 726-736

چکیده
  گیاه خارشتر با نام علمی AlhagiازتیرهFabaceae با میوه‌های غیرخوراکی است که خواص دارویی بسیاری برای آن شمرده شده است. خارشتر بومی جنوب اروپا بوده ودر بسیاری از مناطق ایران نیز یافت می‌شود.. با توجه به کمبود اطلاعات علمی در زمینه وی‍ژگی‌های ریخت‌شناسی این گیاه، بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی و زایشی Alhagi persarum مورد توجه قرار گرفت. بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
6. باززایی درون شیشه‌ای گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss)

ندا جوادیان؛ قاسم کریم زاده؛ محسن شریفی؛ احمد معینی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 737-745

چکیده
  کتان سفید Linum album یکی از گیاهان دارویی بومی ایران حاوی ماده موثرة پودوفیلوتوکسین (PTOX) می‌باشد. این ماده ارزشمند دارویی به عنوان پیش ماده، برای سنتز داروهای ضدتوموری مهم مانندEtoposide ، Teniposide وEtopophos استفاده می‌شود. کشت بافت گیاهی روشی مناسب برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی می‌باشد. در این تحقیق، القا کالوس به منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثر تنش کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل، محتوی رنگدانه‌های کلروفیلی و پرولین برگ نهال‌های داغداغان (Celtis caucasica L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)

عاطفه دژبان؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ مجتبی دلشاد؛ محمد متینی زاده

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 746-758

چکیده
  کادمیوم که بوسیله فعالیت‌های شهری، صنعتی و کشاورزی تولید می‌شود در گیاهان تنش ایجاد می‌نماید و فعالیت فیزیولوِژیکشان را متاثر می سازد. در این تحقیق تاثیر کادمیوم بر فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm، Fo و Fm)، محتوی رنگدانه‌های کلروفیل (a و b) و پرولین داغداغان و اقاقیا بصورت محلول پاشی کادمیوم روی برگها، بررسی شد. نهال‌ها دو بار در فواصل پنج روزه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
8. گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس Cuscuta L. در استان های خراسان

زهرا رنجبر؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 759-770

چکیده
  سس(Cusucta) متعلق به تیره پیچک (Convolvulaceae)، از گیاهان تمام انگل گلدار است و علف هرز گیاهان زراعی، باغی، وحشی و زینتی می باشد و پراکندگی وسیعی در جهان دارد. در این مطالعه ریز ریخت شناسی سطح دانه های گرده هفت تاکسون و بذر پنج تاکسون از نه تاکسون موجود در استان های خراسان با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی نگاره جهت مطالعه اهمیت تاکسونومیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
9. تاثیر محیط کشت و شدت نور بر رشد و کاروتنوئیدهای جلبک Dunaliella salina دریاچه ارومیه

معصومه سلمانی نژاد

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 771-783

چکیده
  تحقیق فوق اختصاص یافته به تاثیر محیط کشت و شدت نور بر میزان رشد و کاروتنوئیدهای جلبک Dunaliella salina . دریاچه ارومیه است. در این مطالعه ابتدا گونه دونالیلا از دریاچه ارومیه جمع آوری گردید و سپس به روش پلیت آگار خالص سازی شد. جهت مطالعه تاثیر محیط کشت های مختلف بر میزان رشد و کاروتنوئیدهای این گونه، شش تیمار هر کدام با سه تکرار از محیط های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مقایسه تنوع گونه‌های درختی در توده‌های جنگلی مدیریت شده (قطع گزینشی) و مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان)

سیده زیبا صید؛ محمد هادی معیری؛ جهانگیر محمدی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 784-793

چکیده
  به منظور مقایسه تنوع گونه‌های درختی در توده‌های جنگلی مدیریت شده و مدیریت ‌نشده راش جنگل شصت-کلاته، 12 قطعه نمونه یک هکتاری به ابعاد 100×100 متر پیاده و پس از ثبت نام گونه، قطر برابر سینه تمام درختان اندازه‌گیری شد. سپس میانگین شاخص‌های تنوع گونه‌ای بر اساس سطح مقطع در هر قطعه نمونه محاسبه و از آزمون آماری t غیر جفتی برای مقایسه تفاوت ...  بیشتر

11. بررسی ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی برای شتر در مراتع ییلاقی و قشلاقی سمنان طی سه سال متوالی

محمد فیاض؛ حسین عامری؛ حبیب یزدان شناس؛ حسن یگانه

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 794-802

چکیده
  سطح وسیعی از هر استان را مراتع با پوشش گیاهی مخصوص به خود پوشش داده و هر منطقه نوع دام سازگار به شرایط ویژه خود را داراست. دام‌های چرا کننده در مراتع رفتار چرایی و تغذیه‌ای خاصی را از خود نشان می‌دهند. با توجه به سطح وسیع مراتع و هزینه‌بر بودن پروژه‌های اصلاحی، باید قبل انجام چنین طرح‌هایی، نیاز دام‌ها و ارجحیت انتخاب گونه‌های مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
12. مطالعه تشریحی تعدادی از گونه های Silene L. Sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در سطح جمعیت در ایران

عباس قلی پور؛ فاطمه رحیمی پاشاکلایی؛ فرشید معماریانی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 803-813

چکیده
  Silene Sect. Auriculatae با 36 گونه شامل 22 گونه انحصاری مهم ترین بخش Silene در ایران است. پژوهش حاضر به منظور توصیف خصوصیات تشریحی ساقه و برگ و ارزیابی اهمیت تاکسونومیکی آن در گونه های انحصاری S. renzii، S. microphylla، S. parjumanensis، S. persica، S. rhynchocarpa، S. nizvana، S. gertraudiae و S. sojakii در سطح جمعیت در ایران انجام شد. 19 صفت کمی و کیفی ساقه و 25 صفت برگ از 5 اسلاید برای هر جمعیت اندازه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. اثر سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش سرب

سمیه قیصری؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ اکبر صفی پور افشار

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 814-825

چکیده
  آلودگی فلزات سنگین یک مشکل عمده برای مناطق وسیعی از جهان است. سرب یکی از فلزات سنگین با سمیت بالاست که توسط گیاهان عمدتا از طریق ریشه و در مقادیر کم از طریق برگ ها جذب می شود و پس از ورود به سلول مانع فعالیت بسیاری از آنزیم ها و تأثیر بر ساختار و نفوذپذیری غشاء می شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (SA) و آسکوربیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. تنوع عدد کروموزومی در گونه های (Poaceae) Bromus L. از خراسان و لرستان

مریم کشاورزی؛ سمیه دیرکوندی؛ نفیسه خشنود

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 826-834

چکیده
  Bromus جنسی بزرگ از خانواده غلات با اهمیت علوفه ای و غیر علوفه ای است. این جنس با 44 گونه در زیستگاههای مختلف ایران یافت می شود. در این پژوهش 44 واحد جمعیتی متعلق به 13 گونه از جنس Bromus در استانهای خراسان و لرستان مورد بررسی و شمارش کروموزومی قرار گــرفتند. عـــدد کروموزومـــی گونـه ها از 2n=2x=14 تا 2n=6x=42 متغیر بـود. گونه های B. danthoniae, B. briziformis, B. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
15. بررس خواص آنتی اکسیدانی گیاه اسطوخودوس در شرایط کشت درون شیشه ای

خدیجه کیارستمی؛ نسیم مصفا

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 835-843

چکیده
  گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) به خانواده نعناعیان تعلق دارد. این گیاه بومی منطقه مدیترانه است و در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان گیاه دارویی و زینتی کشت می شود.این گیاه حاوی ترکیباتی با فعالیت آنتی اکسیدانی است..این پژوهش با هدف بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه اسطوخودوس در شرایط کشت درون شیشه ای انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. تاثیر بتا آمینوبوتیریک اسید بر روی محتوای آب نسبی، تنظیم اسمزی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی

ندا محمدی؛ امین باقی زاده؛ پیمان رجایی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 844-860

چکیده
  طیف وسیعی از اثرات حفاظتی اسید آمینه غیرپروتیئنی بتا آمینوبوتیریک اسید در برابر تنش های گیاهی در گزارشهای مختلف ذکر شده است. در این تحقیق تاثیر برهمکنش بین بتا آمینو بوتیریک اسید (0,300µM) و تنش خشکی (شاهد، تنش ملایم و شدید) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد وقتی گیاه کلزا تحت تنش خشکی قرارگرفت، ثابت پایداری غشاء (MSI) و محتوای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
17. بررسی فلوریستیک جنگل کران‌رودی دره خان در زاگرس شمالی

مریم محمودی؛ الیاس رمضانی؛ جواد اسحاقی‌راد؛ مهناز حیدری ریکان

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 861-876

چکیده
  جنگل کران‌رودی دره خان به مساحت تقریبی 80 هکتار، در بخش جنوبی شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی قرار دارد. در این پژوهش، فلور، طیف زیستی و کوروتیپ گونه‌های گیاهی منطقه در 50 قطعه‌نمونه، به روش خط‌نمونه (ترانسکت)، بررسی ‌شد. قطعات نمونه کنار (امتداد) رودخانه بافاصله 200 متر از یکدیگر و بقیه قطعات نمونه بر روی خط‌نمونه‌هایی در دو طرف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
18. بهینه سازی دستورالعمل بکارگیری تترازولیوم در راش شرقی

شادی میرزاوندیانی؛ وحیده پیام نور

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 877-884

چکیده
  جهت انجام هرگونه کار اصلاحی بر روی بذر، تعیین میزان قابلیت حیات آن از طریق انجام آزمون-های جوانه‌زنی دارای اهمیت فراوانی است. آزمون‌های بیوشیمیایی به صورت کلی روش‌های سریع-تری برای ارزیابی زنده بودن نمونه‌های بذری و به طور اختصاصی برای ارزیابی بذرهای غیرقابل جوانه‌زنی که به نظر می‌رسد خواب باشند، از طریق سنجش بافت‌های ضعیف یا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
19. القای جنین زایی سوماتیکی مستقیم از جداکشت برگ در نارون ملج (Ulmus glabra)

سیده مریم میرعباسی؛ بتول حسین پور؛ سید علی قائم مقامی؛ محمد رضا سنجابی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 885-894

چکیده
  نارون ملج (Ulmus glabra) گونه ای جنگلی است که از لحاظ اقتصادی ارزش بالائی دارد اما به دلیل حساسیت به بیماری مرگ هلندی نارون در معرض نابودی قرار گرفته است. به همین دلیل تکثیر درون شیشه این گیاه جهت اصلاح ژنتیکی آن حائز اهمیت است. در این تحقیق برای اولین بار جنین های سوماتیک کروی شکل بطور مستقیم از جداکشت برگ گیاهان درون شیشه ای به دست آمد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
20. مطالعه مورفوژنز جوانه گل و تاثیرکاربرد جیبرلین در چگونگی رشد و نمو اجزای گل در دو رقم زردآلوی تجاری ایرانی

فاطمه نکونام؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ مهدی مریدی فریمانی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 895-906

چکیده
  مورفوژنز گل در دو رقم زردآلوی تجاری نوری (رقم زودگل) و شاهرودی (رقم دیرگل) در شرایط آب و هوایی شهرستان کرج و تحت تیمار با جیبرلین به غلظت 250 پی‌پی‌ام (در هفته اول مهر، هفته سوم مهر، هفته دوم آبان) مطالعه شد. به این ترتیب که بعد از نمونه‌گیری و آماده سازی نمونه‌ها، عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ انجام گرفت. بر اساس نتایج به ...  بیشتر