مقاله پژوهشی
1. تاثیر بنزوپیرن بر خاصیت آلرژی زایی دانه های گرده گیاه آفتابگردان

زهرا بقایی فر؛ احمد مجد

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 753-765

چکیده
  بنزوپیرن (BaP) به عنوان بخش مهمی از ذرات خروجی اگزوز موتورهای دیزلی (DEP) است. این ذرات دارای خاصیت هم افزایشی و ازدیاد حساسیت در مقابل آلرژن های معمول می باشد. هدف از این تحقیق روشن ساختن اثرات BaP، به عنوان بخش اصلیDEP، بر آلرژی زایی گرده های آفتابگردان است. بدین منظور، گیاهان آفتابگردان با غلظت های مختلف بنزوپیرن تیمار شدند و خاصیت آلرژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
2. بررسی ویژگیهای ساختاری توده های شاخه زاد بلوط جنگلهای مریوان

مهدی پورهاشمی؛ مهدی زندبصیری؛ پریسا پناهی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 766-776

چکیده
  تعیین عناصر ساختاری توده های جنگلی از ضروریات مدیریتی آنهاست. پژوهش پیش رو با هدف شناسایی ویژگیهای ساختاری توده های شاخه زاد بلوط در منطقة ریخلان شهرستان مریوان استان کردستان که الگویی از توده های بهره برداری شدة منطقه است، انجام شد. پس از پیاده کردن یک قطعه نمونة مربعی شکل نیم هکتاری، با استفاده از روش آماربرداری صددرصد، ویژگیهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تأثیر تنش شوری بر فاکتورهای رویشی، پرولین، رنگیزه های گیاهی و جذب عناصر در اندام هوائی چهار گونه بادام وحشی

حسن جهانبازی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 777-787

چکیده
  شوری یکی از مهمترین تنش¬های محیطی است که موجب خسارت شدید به محصولات باغی و زراعی و همچنین کاهش تنوع زیستی گیاهی می¬گردد. جنگلکاری با گونه¬های مقاوم، یکی از روش¬های مقابله با پدیده شوری منابع آب و خاک است، لذا شناسائی گونه¬های مقاوم به شوری برای انجام این مهم اجتناب ناپذیر است. شرایط رویشگاهی گونه¬های گیاهی می¬تواند بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تاثیر کمبود فسفر بر تحمل تنش خشکی در دو رقم گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersum L.)

رقیه حاجی بلند

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 788-803

چکیده
  با توجه به اینکه کمبود فسفر موجب کاهش توانائی جذب آب می¬شود، اثر تشدیدکنندگی احتمالی کمبود فسفر بر تنش خشکی در دو رقم گیاه گوجه فرنگی (ارقام بهتا و پیاذر) مطالعه گردید. گیاهان در شرایط تغذیه کافی (25/0 میلی¬مولار) و کمبود (05/0 میلی¬مولار) فسفر تحت شرایط آبیاری (100 درصد ظرفیت مزرعه¬ای) و خشکی (60 درصد ظرفیت مزرعه¬ای) در گلخانه¬ و بستر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مقایسه توانایی ایجاد ریشه موئین توسط سویه های مختلف آگروباکتریوم ریزوژنز در Astragalus compactus

صدیقه حبیبی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ مسعود میرمعصومی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 804-810

چکیده
  بذرهای Astragalus compactus از تهران جمع آوری شد. گیاهان در اتاق رشد تحت شرایط نوری 16 ساعت نوری و 8 ساعت تاریکی رشد کردند. سپس ریزنمونه های برگ، ساقه، دمبرگ و برگهای لپه ای آن با سویه های مختلف آگروباکتریوم ریزوژنز شامل 2659، 15834 وWT تلقیح شدند. قدرت تشکیل ریشه موئین توسط سویه های مذکور در حالت تلقیح با ایجاد زخم روی ریزنمونه ها موفق تر از حالت تلقیح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. گونه‌های گیاهی شاخص برای بررسی شرایط ادافیکی جنگل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در اکوسیستم جنگلی بلوط (Quercus brantii var.persica) زاگرس، شهرستان ایلام

مهدی حیدری؛ حسن پوربابایی؛ امید اسماعیل زاده؛ جواد اسحاقی راد؛ علی صالحی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 811-828

چکیده
  مدیریت پایدار منابع طبیعی به عنوان سرمایه ای ملی مستلزم داشتن اطلاعات جامع در مورد روابط موجود در طبیعت از جمله رابطه پوشش گیاهی و خاک است. مدیران بخش جنگل اغلب برای درک این تغییرات و مشکلات نیاز به نشانه های آشکار و کم هزینه دارند. به همین منظور دو منطقه تخریب شده و کمتر دست خورده هر کدام به مساحت 100 هکتار از جنگلهای زاگرس در شهر ایلام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تاثیر تنش خشکی بر فتوسنتز، پارامترهای وابسته به آن و محتوای نسبی آب گیاه آنیسون (Pimpinella anisum L.)

نرگس حیدری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 829-839

چکیده
  خشکی یکی از مهمترین تنش های محیطی است که مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه را تحت تاثیر قرار می¬دهد و اثرات عمده ای بر تولیدات کشاورزی می¬گذارد. به همین منظور مطالعه ای با عنوان تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک آنیسون، در بهار 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. به اجرا درآمد. آزمایش در قالب طرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. اثر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در کشت سلول Scrophularia straita Boiss.

نرگس خان پور اردستانی؛ مظفر شریفی؛ مهرداد بهمنش

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 840-853

چکیده
  در این پژوهش اثر متیل¬جاسمونات 1/0 میلی¬مولار به عنوان یک الیسیتور (elicitor) بر فعالیت آنزیم-های آنتی¬اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در کشت سلول Scrophularia striata و محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئید آن در بازه زمانی 4، 8، 12، 24، 48 و 72 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در طی 12 ساعت اولیه دوره تیمار کاهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک

فهیمه رفیعی؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 854-864

چکیده
  آتش سوزی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پوشش های طبیعی محسوب می شود، که می تواند سبب افزایش یا کاهش تنوع گونه ای شود. این پژوهش با هدف، بررسی پیامدهای آتش سوزی بر تنوع پوشش گیاهی یک مرتع نیمه استپی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی انجام شد. سه رویشگاه شاهد، آتش سوزی شده در سال 83 و در سال 87 در مجاورت هم در منطقه جوزک در استان خراسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی فلوریستیکی گونه‌های مشاهده شده از جنسPapaver L. در محیط‌های رودرال و زِگِتال برخی از بیوتوپ‌های درون شهر همدان

عباس شاهسواری؛ مریم بیگلرنیا

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 865-871

چکیده
  در بررسی¬هایی که طی دو فصل رویشی 1389 و 1390 در برخی از محیط¬های رودرال و زِگِتال درون شهر همدان و بیوتوپ¬های اطراف آن، در خصوص موقعیت حضور و پراکندگی گونه¬های جنس خشخاش (Papaver) صورت گرفتند، جمعاً 4 گونه (macrostomum BOISS. Papaver ، Papaver piptostigma BIENERT ex FEDDE. ، Papaver fugax POIR. و Papaver argemone L.) از این جنس مشاهده و جمع¬آوری گردیدند. این بررسی¬ها نشان دادند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. شکست خواب بذر در گیاه Hordeum spontaneum L.

شکیبا شاهمرادی؛ محمد رضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 872-884

چکیده
  چراگاههای امروزی برخلاف علفزارهای طبیعی، می‌بایست بر اساس سیستم‌های تناوبی به‌طور متناوب احیاء گردند و خواب بذر در گراس‌های علوفه‌ای مانع از استقرار موفق چراگاه های جدید می‌شود. شکست خواب در بذرهای جو وحشی (spontaneum Hordeum) برای بهبود جوانه‌زنی ضروری به نظر می رسد. این آزمایش با هدف بررسی اثر تیمارهای مختلف فیزیکی، شیمیایی، هورمونی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. مقایسه برخی از تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشمیایی سرشاخه های گال دار و سالم درختان بید مجنون (Salix babylonica)

بهروز صالحی اسکندری؛ محسن کاویانی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 885-892

چکیده
  گال نوعی تغییر شکل بافت¬های گیاهی¬ است که توسط برخی از حشرات القا شده و اغلب جهت تغذیه و یا به عنوان پناهگاه از آن استفاده می کنند. گال درخت بید معلول یک سری تغییرات مرفوژنتیکی سلول‌های گیاهی در مقابل حمله کنه‌های اریوفیده می‌باشد. در این پژوهش در تابستان 1389، اوایل و اواخر بهار 1390 و بهار 1391 از سرشاخه های سالم و گال دار درختان بید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. اثر جیبرلیک اسید برسرعت واکنش هیل، رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات فنلی در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی

حسین عباسپور؛ حلیمه رضایی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 893-903

چکیده
  تنش خشکی باعث تحریک تولید گونه های اکسیژن فعال در کلروپلاست های گیاهی می شود و گونه های اکسیژن فعال نیز سبب پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و تخریب غشای سلولی می شوند. گیاه بادرشبو ( Dracocephalum moldavica L.) یکی از گیاهان دارویی معطر است که در طب به عنوان التیام دهنده زخم و جراحت استفاده می شود. در این پژوهش جیبرلین با هدف کنترل استرس اکسیداتیو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. بررسی اثر غلظت های متفاوت سدیم نیتروپروساید (SNP) بر صفات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم ( Polianthes tuberosa L. )

سجاد علیپور؛ فاطمه نصیبی؛ همایون فرهمند

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 904-914

چکیده
  گل مریم یکی از مهمترین گل های شاخه بریدنی در ایران و جهان است. برای بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید (SNP) روی پارامتر های کمی و کیفی گل مریم، پژوهشی در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. سدیم نیتروپروساید (SNP) در سه غلظت (0، 1 و 10 میکرومولار) استفاده شد. بالاترین عمر گلجایی در تیمار سدیم نیترو پروساید 1 میکرومولار مشاهده شد که عمر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. اثر پروپیل گالات بر کارایی فتوسیستم II در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella salina با استفاده از اندازه‌گیری فلوئورسنس کلروفیل a

علیرضا عینعلی؛ منصور شریعتی؛ مرضییه پاییزی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 915-926

چکیده
  در این پژوهش آثار پروپیل گالات که از فعالیت اکسیداز انتهایی پلاستید دخیل در تنفس کلروپلاستی جلوگیری می¬‏کند، بر کارایی فتوسیستم ‏II‏ در جلبک سبز تک سلولی ‏Dunaliella salina‏ با استفاده از اندازه¬گیری کینتیک ‏فلوئورسنس کلروفیل ‏a‏ مطالعه شده است. تیمار کشتهای جلبکی با غلظتهای 1/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی¬مولار پروپیل ‏گالات نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
16. بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

مرضیه فتوت؛ طیبه رجبیان؛ عذرا صبورا؛ مسعود رنجبر؛ رقیه سادات اجتهد

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 927-936

چکیده
  مریم¬گلی (.Salvia L)، یکی از بزرگ¬ترین جنس¬های تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 58 گونه در ایران است. روغن¬های اسانسی، ترپنوئیدها، مشتقات اسیدهای فنلی و فلاوونوئیدها متابولیت¬های ثانوی اصلی گونه¬های مریم¬گلی را تشکیل می¬دهند و خواص دارویی این گیاهان به طور عمده مربوط به فعالیت¬های پاد¬اکسایشی این ترکیبات می¬باشد. در این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. اثر سیلیکون روی میزان فیتو کلات ، کربوهیدرات غیر ساختمانی و K دردورقم برنج ایرانی Oriza sativa

حیدرعلی مالمیر؛ سکینه رودی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 937-948

چکیده
  گزارش های در مورد اثر Si روی رشد و حفاظت گیاهان در تنش های زنده و غیر زنده وجود دارد، اما رابطه بین اثر Si و تجمیع فیتوکلاتین ، هیدرات کربن غیر ساختمانی، K و Si کمتر مطالعه شده است. به این منظور اثر Si روی مقدارهیدرات کربن غیر ساختمانی، فیتوکلاتین، Si و K دردو رقم برنج شیرودی و اوس که مقاومت متفاوتی نسبت به شوری دارند مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
18. مطالعه بلوط های گروه Libani در کوههای زاگرس و بیان نکاتی جدید پیرامون آنها

محمد مهرنیا؛ مصطفی اسدی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، صفحه 964-977

چکیده
  چکیده: بلوط های گروه Libani از گروه بلوطهای دندانه‌دار بوده، که در مناطق شمال زاگرس انتشار دارند. بلوط های این گروه دارای دو گونه می باشند، که عبارتند از: Quercus libani و Q. trojana. گونه Q. trojana برای اولین بار بعنوان یک گزارش جدید از فلور ایران گزارش می گردد. گونه Q. trojana بواسطه صفات زیر از گونه Q. libani تمایز پیدا می کند: برگها تا حدودی براق، کوچک، ...  بیشتر