مقاله پژوهشی
1. رابطه بین استقرار و پراکنش گونه پلت (Acer velutinum Boiss.) با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل توپوگرافی در جنگل های شمال (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم/استان گیلان)

علی پاوند درو؛ علی صالحی؛ حسن پوربابایی؛ سید جلیل علوی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 520-533

چکیده
  این تحقیق در حوزه ناو اسالم در استان گیلان که یکی از مناطق استقرار و پراکنش وسیع و مناسب گونه پلت در جنگل-های شمال می¬باشد انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل توپوگرافی تاثیرگذار بر استقرار و پراکنش این گونه در این رویشگاه¬ها می¬باشد تا از این طریق بتوان برخی از مهم¬ترین ویژگی¬های اکولوژیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
2. پراکنش مکانی جست گروههای برودار (Q. brantii Lindl.) در توده های جنگلی بهره برداری شدiة مریوان

مهدی پورهاشمی؛ فرزاد منصوری؛ پژمان پرهیزکار؛ پریسا پناهی؛ مجید حسنی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 534-543

چکیده
  پراکنش مکانی گونه های درختی از مهمترین ویژگیهای ساختاری توده های جنگلی است که شناسایی آن در برنامه های پرورشی، احیایی و مدیریتی توده ها فوق العاده حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی پراکنش مکانی درختان شاخه زاد بلوط در بخشی از جنگلهای ریخلان شهرستان مریوان در استان کردستان انجام شد. منطقة موردمطالعه الگویی از توده های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در Anthemis odontostephana Boiss. Cv. odontostephana

عبدالکریم چهرگانی؛ فریبا محسن زاده؛ سارا غفوری

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 544-556

چکیده
  مطالعه تکوین اندام¬های زایشی اهمیت ویژه¬ای در علم گیاه شناسی و زیست شناسی تکوینی دارد. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Anthemis odontostephana بررسی شد. نتایج نشان داد که بساکها دارای ۴ کیسه گرده بوده و نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای است و دیواره بساک جوان شامل اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه تاپی است. لایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تاثیر تیمار سلنیم روی تحمل تنش خشکی در گیاه کلزا

رقیه حاجی بلند؛ نسرین کیوان فر؛ ارشد جودمند؛ حسن رضائی؛ محمد یوسف نژاد

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 557-568

چکیده
  خشکی یکی از عوامل محدود کننده عملکرد در گیاه کلزا (Brassica napus L.) است. در این پژوهش، تاثیر تیمار سلنیم بر روی افزایش تحمل تنش خشکی در این گیاه بررسی شده است. در کشت مزرعه ای، گیاهان در دو نوبت با غلظت های 5 و 10 گرم در هکتار سلنیم (سدیم سلنات) بصورت کاربرد در خاک و محلول پاشی برگ ها تیمار شدند و در آزمایش گلخانه ای گیاهان با 100 میکروگرم سلنیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. پاسخ شاخص کارایی فتوسنتزی (‏PIABS‏) نسبت به کمبود نیترات در گیاهان تنباکو (‏Nicotiana ‎plumbaginifolia‏) تراریخته شده با ژن ناقل نیترات ‏AtNRT2.1‎‏ با استفاده از فلئورسنس کلروفیل ‏a‏ ‏

رضا حسامی؛ منصور شریعتی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 569-579

چکیده
  مطالعات بر روی گیاه تنباکو تراریخته شده با ژن ‏AtNRT2.1‎‏ مربوط به سیستم ترابری با تمایل بالا ‏HATS‏ (‏High Affinity Transport ‎System‏) نشان داده¬است که استفاده از روش اندازه¬گیری وزن تر و خشک از حساسیت کافی برای نشان دادن تفاوت¬های میان گیاهان تراریخته و ‏خودرو برخوردار نیست، لذا در این تحقیق از روش حساستر فلئورسنس کلروفیل ‏a‏ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مطالعه فعالیت و ایزوفرم های زیمایه های پاداکساینده در قطعات گل نارس زعفران(Crocus sativus L.) ایران

منیر حسین زاده نمین؛ حسن ابراهیم زاده؛ طیبه رجبیان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 580-591

چکیده
  چکیده زعفران (Crocus sativus L.) از خانواده Iridaceae بعنوان ادویه و نیز در پزشکی استفاده میشود تحقیقی به منظور تعیین نمونه مناسب برای بهبود محصول زعفران برقرارشد. است. شدت و ایزوزیم های زیمایه های پاداکساینده و تعیین کننده نسبت H2O2/O2 که نشانگر پتانسیل اندام زائی است بطریقه الکتروفورز و با استفاده از پنج قطعه گل نارس زعفران انجام شد. تعداد ایزوفرمهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی کاربرد تلفیقی اعمال کودهای زیستی و شیمیایی بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه

پویان حسین زاده نمین؛ مجید امینی دهقی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 592-604

چکیده
  چکیده به منظور بررسی تأثیر کاربرد کود های زیستی و شیمیایی روی عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه شاهد انجام گرفت. در این آزمایش تیمار های کود زیستی شامل قارچ میکوریزا (دو گونه) در سه سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی ریخت شناسی برگ در پایه های نر و ماده گونه بنه (Pistacia atlantica Desf) در جنگل های ارسباران

مینا خراسانی؛ هوشنگ نصرتی؛ احمد رزبان حقیقی؛ صدیقه کلیج

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 605-612

چکیده
  در گیاهان دو¬پایه، مانند بنه (Pistacia atlantica Desf)، تشخیص پایه‌های نر و ماده از یکدیگر بدون اندام-های زایشی مانند گل دشوار است. در این مطالعه برای شناسایی گیاهان نر و ماده از تفاوت¬های ریخت‌شناسی 180 برگ از 60 پایه درختی این گونه از جنگل¬های ارسباران واقع در شمال¬غرب ایران استفاده شد. چندین صفات ماکرومورفولوژیک کمی و کیفی مقایسه شدند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. اثر بستر کاشت برویژگی‌های فیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی نهال‌های ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.)

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ ابراهیم خسروجردی؛ محمدرضا قاضی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 613-621

چکیده
  گونه ارس یکی از گونه‌های بومی و ارزشمند ایران می‌باشد که سطح قابل توجهی از جنگل‌های بخش ایران-تورانی را نیز به خود اختصاص داده‌است. با توجه به مشکلات و هزینه بالای تولید نهال ارس، جهت تولید نهال‌های بیشتر و مطلوبتر، اقدام به انجام آزمایشی جهت بررسی اثر بستر کاشت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال‌های یکساله بازکاشتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن کارواکرول در گیاه مرزه خوزستانی

پروین رامک؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ حسن ابراهیم زاده؛ مظفر شریفی؛ مهرداد بهمنش

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 622-634

چکیده
  گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) یک گیاه بومی می باشد که در مناطقی از جنوب ایران پراکنش دارد. مونوترپن کارواکرول عمده ترین ترکیب اسانس گیاه مرزه خوزستانی را تشکیل می دهد (90%≥) و این امر سبب خاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجه اسانس این گیاه شده است. در این تحقیق، ریز شاخه های مرزه خوزستانی در محیط LS به مدت 21 روز تحت اثر غلظت های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی روند مراحل فنولوژی دو گونه tomentellus Bromus و Festuca ovina در ایستگاه الموت قزوین

سعید رشوند؛ حسن یگانه؛ انور سنایی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 635-646

چکیده
  مطالعه فنولوژی در مراتع برای تنظیم برنامه های چرای دام و بهره برداری بهینه و صحیح از گیاهان مرتعی و جلوگیری از چرای زودرس و بی موقع و شناخت خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه های گیاهی در مراحل مختلف حیاتی، حایز اهمیت است. این تحقیق در مراتع نیمه استپی-کوهستانی الموت قزوین واقع در 100 کیلومتری شمال شرقی قزوین به مدت 4 سال (1389-1386) اجراء شد. دو گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. زیست‌شناسی گل در انار شیطان (Bignoniaceae)

فرخنده رضا نژاد

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 647-660

چکیده
  انار شیطان (Tecomella undulate (Roxb.) Seem.) درختی برگ‌ریز یا بطور تقریبی همیشه سبز است که بدلیل گل‌های زیبا و جذاب، مقاومت به دما و خشکی بالا، تثبیت شن‌های روان، درمان برخی بیماری‌ها، تهیه چوب و ....قابل توجه است. در این مطالعه، ساختار ریختی و تشریحی گل بررسی شد. گل‌آذین‌ خوشه‌گرزن، گلپوش پنج‌تایی و پیوسته، کاسه‌ی گل پایا، منظم و پیاله‌ای است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
13. بررسی اثر تنش شوری بر رشد، پراکسیداسیون لیپیدها، زیمایه های پاداکساینده و فیکوبیلی پروتئین ها در دو گونه نوستوک

مریم رضاییان؛ محمد علی فرامرزی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 661-673

چکیده
  در این پژوهش، اثر تنش شوری بر رشد و زیمایه های پاداکساینده در آخر فاز لگاریتمی رشد Nostoc ellipsosporum و Nostoc piscinale مورد بررسی قرارگرفت. بر اساس نتایج رشد این دو گونه سیانوباکتری با افزایش غلظت نمک افزایش می‌یابد. این دو گونه به منظور کاهش اثرات مخرب انواع فعال اکسیژن از زیمایه‌های پاداکساینده‌ ای مانند CAT، SOD، POX و PPO استفاده می‌کنند و با افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. بررسی گونه‌های مشاهده شده جنس .Boraginaceae) Anchusa L)در محیط‌های رودرال و زگتال شهر همدان (غرب ایران)

عباس شاهسواری؛ شکوفه معبودی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 674-680

چکیده
  طی سال‌های 1390 - 1388 برخی از مناطق رودرال و زِگِتال درون شهر همدان و حومه آن (تا شعاع 30 کیلومتری) که شامل تعدادی از مزارع، باغات، فضاهای سبز، زمین‌های بایر و نیز حاشیه مسیرهای رفت و آمد (خیابان¬ها و اتوبان¬ها) می¬شوند، در رابطه با حضور و پراکندگی جنس Anchusa مورد مقایسه‌های فلوریستیکی-اکولوژیکی قرار گرفتند. تاکنون از این جنس دو گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. ارزیابی تنوع گونه های علفی در راشستان بهره برداری نشده، مطالعه موردی: رودبار گیلان

محمد نقی عادل؛ حسن پوربابائی؛ علی امیدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 681-690

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع گونه های علفی در یک راشستان بهره برداری نشده بود. برای این منظور 170 هکتار از جنگل های رودبار استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شاخص های تنوع زیستی، مقادیر تنوع ، غنا و یکنواختی محاسبه و با نتایج حاصل از تحقیقات مشابه مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص های به دست آمده کمتر از سایر مطالعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. اثر وابسته به غلظت ورمی‌کمپوست و عصاره آن بر جوانه‌زنی بذر و رشد رویشی سیاهدانه

ریحانه عموآقایی؛ مریم بقایی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 691-702

چکیده
  در این پژوهش آزمایش اول برای ارزیابی تاثیر رقت¬های (20، 40، 60، 80 و100 درصد حجمی) از عصاره ورمی¬کمپوست روی برخی شاخص¬های جوانه¬زنی بذر و رشد دانه¬رست سیاهدانه در پتری دیش انجام شد. در آزمایش دوم اثر جایگزینی ورمی¬کمپوست جامد با 4 سطح (0، 25، 50، 75 درصد) بر روی شاخص¬های ظهور و رشد گیاه در پایان رشد رویشی گیاه در یک آزمایش گلدانی بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک روی سمیت کادمیوم در گندم(.Triticum aestivum L)

مریم فرجی؛ کمال الدین دیلمقانی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 703-714

چکیده
  در این تحقیق، اثرات سطوح مختلف اسید سالیسیلیک (SA)روی وزن تر کل، کلروفیلa) ،b و کل)، پرولین آزاد، پروتئین کل محلول، قند محلول و نامحلول گیاه گندمTriticum aestivum L. cv. Zarrin) ) تحت تنش کادمیوم (Cd) مورد بررسی قرار گرفت. دانه رست ها پیش تیمار اسید سالیسیلیک ( M0، M3-10 و M4-10 ) و تیمار کادمیوم ( μM0، µM25 و µM50) دریافت کردند. نتایج نشان دادند که در تیمارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
18. بررسی ارتباط بین پویایی عناصر غذایی و ترکیب شیمیایی لاشبرگ با نرخ تجزیه لاشبرگ در مراحل آخر فرآیند تجزیه

فرهاد قاسمی آقباش؛ سید غلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سیدمحسن حسینی؛ بیجورن برگ

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 715-727

چکیده
  مرحله آخر فرآیند تجزیه زمانی شروع می¬شود که تجزیه و تخریب لیگنین اتفاق می¬افتد، یعنی بعد از گذشت یکسال از شروع فرآیند. فاکتورهای تنظیم¬کننده تجزیه لیگنین و در نتیجه لاشبرگ در این مرحله کمتر شناخته شده و اطلاعات ما درخصوص چگونگی این فاکتورها در میان لاشبرگها و رویشگاههای گوناگون با شرایط اقلیمی و خاکی متفاوت، کمتر است. بنابراین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. ارزیابی تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقۀ ارسباران با استفاده از شاخص های غیرپارامتریک در ارتباط با عامل توپوگرافی شیب(مطالعه موردی: حوضۀ آبخیز ایلگنه چای و کلیبرچای)

الله وردی محمدزاده؛ رضا بصیری؛ علی اصغر تراهی؛ رباب داداشیان؛ محمدرضی الهیان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 728-741

چکیده
  جهت دستیابی به توسعۀ پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستم¬های طبیعی و تنوع¬زیستی آنهالازم است نقش عوامل توپوگرافی وتأثیرآنهابر تنوع گونه¬¬های گیاهی موردارزیابی قرارگیرد.دراین راستا با توجه به شرایط توپوگرافی جنگل¬های ارسباران، عامل توپوگرافی شیب از اهمیّت خاصی برخوردار بوده و بسیاری از پارامترهای کمی و کیفی درختان تابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
20. تاثیرشوری در پراکنش گیاهان ناحیه دریاچه حوض سلطان

آزیتا میرمحمدعلی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 742-752

چکیده
  چکیده فارسیهر ساله به دلایل مختلف اراضی زیادی به زمین‌های شور تبدیل می‌شوند و از چرخه تولید و بهره‌برداری خارج می‌گردند‌، لذا گام نخست برای مقابله با این معضل شناسایی عرصه اراضی شور فعلی می‌باشد که از جمله این نواحی دریاچه حوض سلطان است. طی مطالعات فلورستیک انجام یافته از ناحیه، 47 گونه گیاهی متعلق به 42 جنس و 21 تیره جمع آوری و شناسائی ...  بیشتر