مقاله پژوهشی
1. مقایسه اثر تنش کم آبی بر تغییرات میزان پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سه رقم زیتون (Olea europaea L.)

زهره امینی؛ نوراله معلمی؛ صفورا سعادتی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 156-167

چکیده
  زیتون (Olea europaea L.) یکی از گونه های متحمل به خشکی می باشد. اما پژوهش ها نشان داده که ارقام مختلف زیتون نیز،‏ تحمل متفاوتی را به کمبود آب نشان می دهند، از اینرو انتخاب رقم مناسب برای کشت در نواحی خشک و نیمه خشک امری ضروری می باشد. نتایج نشان داد که میزان پتانسیل آب گیاه، رطوبت نسبی برگ و پروتئین محلول کل سه رقم با پیشرفت تنش خشکی کاهش می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثر محلول پاشی آترازین بر عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای کنترل کننده فتوسنتز در گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی

حمید باقری؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 168-179

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهمترین و رایج¬ترین تنش¬های محیطی است که گیاهان را با محدودیت رشد روبرو می¬سازد. در این مسیر فتوسنتز تعیین کننده اصلی رشد گیاهان است و توانایی حفظ آن در شرایط تنش¬های محیطی برای حفظ ثبات رشد مهم می¬باشد. به منظور بررسی نقش عوامل روزنه¬ای و غیر روزنه¬ای بر فتوسنتز گیاه گلرنگ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تنش خشکی و کود زیستی نیتروژنه بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار(Calendula officinalis L.)

لیلا جعفرزاده؛ حشمت امیدی؛ عبدالامیر بستانی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 180-193

چکیده
  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کود زیستی نیتروژن بر عملکرد گل و شاخص¬های بیوشیمیایی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)،مطالعه¬ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد،انجام گرفت.این آزمایش بصورت اسپلیت¬پلات در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار و در سال زراعی90-89اجراگردید.فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف خشکی در مرحله چهار برگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تنوع گونه های درختی و درختچه ای در رابطه با عوامل توپوگرافیک و ویژگیهای توده درجنگلهای بلوط استان ایلام (مطالعه موردی: جنگلهای میان تنگ شیروان‌چرداول)

احمد حسینی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 194-203

چکیده
  چکیده: برای انجام این تحقیق منطقه¬ای به وسعت 450 هکتار از جنگلهای شهرستان شیروان¬چرداول در شمال استان ایلام انتخاب و تعداد 46 قطعه نمونه 20آری بر اساس روش حداقل مساحت مشخص و پیاده گردید. در هر قطعه نمونه قطر برابر سینه، قطر تاج درختان و جست گروهها و تعداد آنها به تفکیک گونه و نیز مشخصات رویشگاهی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، جهت و شیب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تغییرات ایجاد شده توسط سالیسیلیک اسید در گیاهان گلرنگ (L. Carthamus tinctorius) تحت تنش شوری

فاطمه دانشمند؛ محمد جواد آروین؛ بتول کرامت

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 204-215

چکیده
  در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (0، 5/0 و 1 میلی مولار) بر پارامترهای رشد، جذب مواد معدنی، پراکسیداسیون لیپید (مالون دآلدئید)، نشت یونی و رنگیزه های فتوسنتزی در دو رقم گلرنگ (L. Carthamus tinctorius) (بهاره اصفهان و پاییزه (279)) درشرایط تنش شوری (0و 12 دسی زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفت. هر دو رقم گلرنگ، پاسخ مشابهی به تنش شوری و تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. سازوکار های احتمالی تاثیر اسید سالیسیلیک بر کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی

مرتضی سلیمانی اقدم؛ محمد رضا اصغری؛ اروجعلی خرسندی؛ هانیه مراد بیگی؛ نیر محمدخانی؛ مهدی مهیجی؛ محمد باقر حسن پور اقدم

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 216-227

چکیده
  نگهداری گوجه فرنگی در دمای زیر 12 درجه سانتی گراد منجر به ایجاد آسیب سرمازدگی و کاهش کیفیت و عمر انبارمانی میوه می گردد. در این تحقیق تاثیر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک در غلظت های صفر (شاهد)، یک و دو میلی مولار بر شاخص سرمازدگی و نشت یونی، فعالیت آنزیم های فسفولیپازD ، لیپوکسیژناز و فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان فنل کل، مالون دی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام آفتابگردان در منطقه اردبیل

رئوف سید شریفی؛ هیمن عباسی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 228-242

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر تراکم و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، سرعت و دوره پر شدن دانه ارقام آفتابگردان در منطقه اردبیل، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه دانشگاه محقق اردبیلی به صورت کرت¬های خرد شده در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت¬های اصلی به سطوح کود نیتروژنه (صفر، 75 و 150 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار) و کرت¬های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه جغرافیایی میان 18 جمعیت وحشی Agropyron desertorum توسط پروتئین‌های کل

پروین صالحی شانجانی؛ علی اشرف جعفری؛ محسن کلاگری؛ مهدیه محمد اسماعیلی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 243-255

چکیده
  علف‌گندمی‌بیابانی (Agropyron desertorum) یکی از گرامینه‌‌های مهم مرتعی چندساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. در این تحقیق الگوی پروتئینی 180 ژنوتیپ از 18 جمعیت علف‌گندمی‌بیابانی برای تعیین تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس الگو SDS-PAGE، تعداد 46 در 3 منطقه اصلی و قسمتهای بین‌منطقه‌ای مشاهده گردید. اگرچه بسیاری از باندها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی اثر شوری بر رشد گیاهچه، میزان کلروفیل، محتوای نسبی آب و پایداری غشا در دو رقم کلزا

ریحانه عموآقایی؛ هاجر قربان نژاد

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 256-268

چکیده
  شوری یکی از مهمترین تنش‌های محیطی است که در مناطق خشک دنیا نظیر ایران تولید محصول را محدود می‌نماید. در این پژوهش دانه‌های دو رقم کلزا H308) و (H420 به صورت هیدروپونیک رشد داده شدند و گیاهچه‌های حاصل در معرض غلظت‌های مختلف نمک ( mM 200، 150، 100، 50، 0) قرار گرفتند. تغییرات وزن تر و خشک ساقه و ریشه، محتوای کلروفیل، نشت الکترولیت‌ها از غشا و محتوای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و غلظت آلکالوییدهای وینبلاستین و وینکریستین در گیاه پروانش roseus G. Don) (Catharanthus
دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 269-275

چکیده
  پروانش با داشتن دو مادۀ ارزشمند به نامهای وینبلاستین و وینکریستین در برگها با اثر آنتی نیوپلازی (ضد تومور) از گیاهان مهم دارویی به شمار می رود. با توجه به ارزش بالای آلکالوییدهای وینبلاستین و وینکریستین در صنایع دارویی، هر گونه افزایشی در مقدار این آلکالویید در گیاه می تواند از جنبه اقتصادی پر ارزش باشد. این تحقیق در قالب طرح بلوکهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های مختلف گندم

اسماعیل قلی نژاد

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 276-287

چکیده
  شوری یکی از اصلی¬ترین تنش¬های اسمزی است که رشد و تولید گیاه را از طریق تغییر در تعادل یونی و اسمزی محدود می¬کند. به منظور بررسی آثار تنش شوری بر جوانه¬زنی، رشد رویشی و برخی شاخص¬های جوانه¬زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1389 در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه پیام نور ارومیه به اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. تفاوت در پاسخ آنتی‌اکسیدانی دو رقم کلزا بهاره و پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط مزرعه‌ای تحت تأثیر اسید سالیسیلیک

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه زرین کمر

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 288-298

چکیده
  سرما یکی از مهمترین تنش­های غیر زنده می­باشد که بر رشد و نمو گیاهان تأثیر می­گذارد. در این تحقیق تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی در دو رقم کلزا با مقاومت متفاوت به سرما مورد بررسی قرار گرفت. اسید سالیسیلیک در 4 سطح 0، 100، 200 و 400 میکرو­ مولار در مرحله طوقه­ای دو رقم کلزا که شامل رقم RGS (بهاره و حساس به سرما) و رقم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تأثیر تیمار کوتاه مدت سالیسیلیک اسید در به تأخیر انداختن پیری گل‌های شاخه بریده رز (Rosa hybrida) رقم یلوآیسلند

سمیه گرایلو؛ محمود قاسم نژاد؛ محمدعلی شیری

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 299-309

چکیده
  در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) در به تأخیر انداختن پیری گل¬های رز بررسی گردید. گل¬های بریده رز رقم یلوآیسلند با غلظت¬های مختلف SA به مدت 18 ساعت پیش تیمار شدند. بیشترین تأخیر در پیری گلبرگ¬ها و افزایش عمر گلجایی با کاربرد 150 میلی¬گرم در لیتر SA بدست آمد، که در مقایسه با شاهد تقریباً دو برابر افزایش یافت. کاربرد 150 میلی¬گرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. ترکیب گیاهی و تراکم بذر گونه ها در بانک بذر خاک علفزار کوهستانی در دامنه شمالی البرز

جمشید قربانی؛ سمانه نظری؛ سید حسن زالی؛ رضا تمرتاش

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 310-319

چکیده
  قسمتی از ترکیب گیاهی در اکوسیستم¬های طبیعی به صورت جوامعی از بذرهای زنده در بانک بذر خاک نهفته است. شناسایی این منبع گونه¬ای نقش مهمی در حفاظت و احیای پوشش گیاهی دارد. هدف از این تحقیق شناسایی مقدار بذر موجود در خاک بخشی از علفزار کوهستانی ارتفاعات البرز در استان مازندران می¬باشد. نمونه¬گیری بانک بذر خاک در دو عمق صفر تا 5 و 5 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. بررسی تنوع گونه های گیاهی تالاب بین المللی فریدونکنار مازندران

علیرضا نقی نژاد؛ فرزانه حسین زاده

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 320-335

چکیده
  مجموعه تالاب بین‌المللی فریدونکنار مازندران یکی از 22 تالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر در ایران است که زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر کمیاب به‌ویژه گونه در معرض خطر درنای سیبری می‌باشد. این منطقه با وسعتی معادل 5427 هکتار و در فاصله‌ای نزدیک به دریای خزر، برخوردار از دامنه‌ وسیعی از رویشگاه‌های طبیعی و مصنوعی شامل انواع آببندان‌ها، ...  بیشتر